DOKUMENTI

24 apr
2017

Izglītība

Mēs nodrošināsim adekvātu un reālajai situācijai atbilstošu pašvaldības kompensāciju visiem pirmskolas vecuma bērniem, kuri vietu trūkuma vai citu apstākļu dēļ apmeklē privāto bērnudārzu. Mēs panāksim, ka skolēni ar invaliditāti netiek izolēti no sabiedrības un mācās parastās skolās. Mēs galvosim studiju kredītu visiem Latvijas iedzīvotājiem, kas iestāsies kādā no pasaules TOP10 augstskolām. Mēs veicināsim izcilību Latvijas skolēnu vidū – to var nodrošināt skolotāji, kuri ir motivēti regulāri pilnveidot savas pedagoģiskās prasmes un zināšanas. Mēs skolas izveidosim par vietu, kas piedāvā plašu iespēju klāstu, kā nodarbināt bērnu pēc stundām un vasaras sezonā. Mēs radīsim vairāk ģimnāziju un liceju ar motivētiem pasniedzējiem, kas veicinās izcili augstu rezultātu sasniegšanu.

Labākais bērnudārzs ikvienam bērnam

Ikviena bērna vecākiem ir jādod iespēja savai atvasei izvēlēties labāko bērnudārzu. Lai bērnudārzi būtu motivēti bērniem piedāvāt iespējami labākos apstākļus, ir jāveicina konkurence dārziņu vidū. Pašvaldībai ir jāsedz konkrēta un visiem vienāda summa par bērna uzturēšanos bērnudārzā neatkarīgi no tā, vai tas ir privātais vai pašvaldības dārziņš. Pašvaldības kompensācijas apjoms nedrīkst būt noteikts mākslīgi, tam ir jāatbilst reālajām izmaksām par bērna uzturēšanos un izglītību dārziņā. Šobrīd noteiktā kompensācija ir jāpalielina līdz 250 eiro mēnesī.

Izcilības programma visiem Latvijas jauniešiem

Ir jārada izcilības programma, kas piedāvātu pilnībā galvotu Rīgas pašvaldības studiju kredītu  ikvienam Latvijas jaunietim, kurš ir iestājies kādā no TOP10 pasaules augstskolām. Ja jaunietis pēc augstskolas absolvēšanas 10 gadus nostrādās pašvaldības labā, kredīts tiks pilnībā dzēsts. Lai iedrošinātu studentus riskēt, veidot uzņēmumus un īstenot savas idejas, sadarbībā ar investīciju profesionāļiem ir jāizveido Rīgas ideju fonds. Pašvaldībai ir jārada partnerība ar Rīgas universitātēm un nozaru augstskolām, lai stimulētu akadēmisko zināšanu sasaisti ar tautsaimniecības vajadzībām.

Mazāks bērnu skaits speciālajās skolās

Latvijā tiek kultivēta sabiedrības segregācija, liekot lielai daļai bērnu ar invaliditāti mācīties speciālajās skolās. Pasaules attīstītajās valstīs šie bērni mācītos parastās sākumskolās, pamatskolās un vidusskolās. Ir tikai atsevišķi gadījumi, kad bērni ar patiešām nopietniem garīgās vai fiziskās attīstības traucējumiem ir jāizolē no tradicionālās mācību vides. Nedrīkst pieļaut bērnu ar invaliditāti diskrimināciju un ir maksimāli jāstimulē viņu iekļaušanās sabiedrībā. Jebkuram bērnam ar invaliditāti ir jādod iespēja mācīties labā skolā, kas vairotu viņa potenciālo konkurētspēju un labklājību nākotnē. Reizē tas veicinātu arī citu skolēnu toleranci un izpratni par to, ka sabiedrību veido dažādi cilvēki ar atšķirīgām spējām un vajadzībām.

Vairāk ģimnāziju un liceju

Starptautiskie pētījumi parāda lielāko Latvijas izglītības sistēmas klupšanas akmeni – rezultāti ir ļoti viduvēji. Ir jārada vairāk ģimnāziju un liceju ar augsti motivētiem pasniedzējiem, kas veicinātu izcili augstu rezultātu sasniegšanu. Visās klasēs ir jānodrošina iespēja ikvienam skolēnam īstenot savu potenciālu arī (un it īpašii!) tad, ja tas ir augstāks par skolas prasību izpildei nepieciešamo.

Skolotāju tālākapmācība

Apstākļos, kad pasaule mainās ļoti ātri, ir jāmotivē skolotāji regulāri pilnveidoties un attīstīt savas prasmes. Skolotāji jau vairākkārt ir vīlušies valsts pārvaldē, “balvā” par izciliem rezultātiem un savu zināšanu papildināšanu iegūstot negaidītu algas pazeminājumu. Tā tas nedrīkst būt. Ir jāizveido “bonusu sistēma”, kuras ietvaros skolotāji ik gadu konkrētas summas vērtībā var izvēlēties kursus vai nodarbības, lai uzlabotu savas prasmes un zināšanas. Par šādu kursu veiksmīgu pabeigšanu skolotājiem no pašvaldības ir jāsaņem prēmijas.

Skolotāju sagatavošana jaunajai mācību pieejai

Drīzumā visās valsts skolās tiks ieviesta jauna – kompetencēs balstīta – mācību pieeja. Lai Rīgas skolotāji ātrāk un kvalitatīvāk apgūtu jaunās mācību metodes un saturu, pašvaldībai ir jānodrošina finansiāls atbalsts viņu profesionālajai pilnveidei. Pārejas periods nedrīkst atstāt negatīvu iespaidu uz šī brīža skolēnu zināšanām un mācību disciplīnu, tāpēc pašvaldībai ir jāpalīdz skolotājiem ātrāk pielāgoties jaunajiem apstākļiem.

Pagarinātās dienas nodarbības

Daudziem bērniem stundas skolā beidzas agrāk nekā viņu vecāku darbadiena, kas rada grūtības droši nogādāt bērnu no skolas līdz mājām. Lai bērni vieni neatrastos uz ielas un būtu drošībā laikā no skolas līdz vecāku darbadienas beigām, jāpilnveido skolu infrastruktūra. Skolām ir jāpiedāvā plašs interešu nodarbību spektrs, pašām nodrošinot dažāda veida nodarbības un/vai piedāvājot iespēju savās telpās darboties privātiem uzņēmumiem un organizācijām. Arī individuāli uzlabot prasmes priekšmetos, kuras skolēnam stundu laikā sagādā grūtības, vai tieši otrādi – attīstīt izcilību prasmēs, kuros skolēna spējas ir augstākas par skolas piedāvāto “standartu” – būtu jāpiedāvā skolai pagarinātās dienas nodarbībās, nevis jāliek tas darīt mājās kopā ar ģimeni.

Interešu izglītība vasarās

Ne visiem bērniem ir iespēja vasarās doties uz laukiem pie vecvecākiem vai apmeklēt vasaras nometnes. Ņemot vērā to, ka skolotāji saņem algu par trim brīvajiem vasaras mēnešiem, skolai ir jābūt pieejamai bērniem visu vasaru. Skolai arī vasarā ir jākļūst par vietu, kur iespējams bērnu nodarbināt un attīstīt viņa garīgās un fiziskās prasmes. Lai mainītu skolēna ierasto ikdienas vidi, iespējams veidot sadarbību ar reģionu pašvaldībām un piedāvāt bērnam jaunu pieredzi, īslaicīgi izmitinot viņu citās Latvijas pilsētās un laukos.

Pieaugušo mūžizglītība

Mēs izveidosim mērķtiecīgu pieaugušo izglītības sistēmu, kas visās Rīgas apkaimēs jebkuram pieaugušajam nodrošinās iespēju apmeklēt izglītojošas nodarbības, vērstas uz cilvēka personīgo un profesionālo attīstību, kā arī viņa kompetenču uzlabošanu.

 

Ja vēlies uzzināt vairāk, apmeklē Latvijas Reģionu apvienības un partijas "Latvijas attīstībai" apvienotā saraksta mājaslapu www.mersbondars.lv