DOKUMENTI

24 apr
2017

Uzņēmējdarbības vides un inovācijas attīstība

Mēs nodrošināsim uzņēmējdarbībai būtisko teritoriju attīstību, kas motivēs ārvalstu investorus atvērt savus biznesa un ražošanas uzņēmumus tieši Rīgā. Mēs ieviesīsim nodokļu atlaides gadījumos, kad investors būs veicis būtisku personīgo ieguldījumu pilsētas infrastruktūras sakārtošanā. Mēs rīkosim regulāras tikšanās ar uzņēmējus un investorus pārstāvošajām organizācijām, lai apzinātu un novērstu pašvaldības radītos birokrātijas šķēršļus, kas apgrūtina viņu ikdienas darbu un jaunu projektu uzsākšanu. Mēs izbeigsim pašvaldības radīto konkurenci veiksmīgi funkcionējošiem uzņēmumiem un likvidēsim zaudējumus nesošo uzņēmumu “Aqua Rīga”. Mēs panāksim, ka būt uzņēmējam Rīgā – tas atkal ir prestiži! Mēs veicināsim moderno tehnoloģiju un citu inovatīvu risinājumu izmantošanu Rīgas pilsētvidē. Mēs Rīgā izveidosim zinātnes un eksperimentālo centru, kurā varēs apskatīt un aptaustīt Latvijā radītos zinātniskos sasniegumus. Mēs uzsāksim “mobilās misijas”, kas dosies uz skolām demonstrēt jaunākos zinātniskos sasniegumus un eksperimentus, lai vairotu jauniešu interesi par eksaktajām zinībām. Mēs izveidosim atbalsta programmu, piešķirot finansējumu jauniem un inovatīviem uzņēmēju projektiem, par kuru radītajiem produktiem būs izrādījis interesi pirmais starptautiska mēroga klients

Jaunas biroja telpas un ražošanas ēkas

Rīgā šobrīd ir starp Baltijas galvaspilsētām mazākais biroju telpu daudzums, rēķinot uz vienu iedzīvotāju. It sevišķi liels trūkums ir lielo platību biroju telpu segmentā. Tāpat trūkst arī modernu ražošanas telpu ar uzņēmējdarbībai nepieciešamo infrastruktūru. Šādu telpu neesamība nereti ir galvenais iemesls, kāpēc ārvalstu uzņēmumi atsakās no ieceres atvērt savus birojus un ražotnes tieši Rīgā, un līdz ar to pilsēta zaudē būtisku ilgtermiņa finansiālu pienesumu savai ekonomikai. Tāpēc, izstrādājot pašvaldības teritorijas plānojumu, par mērķi ir jāizvirza uzņēmējdarbībai būtisko teritoriju attīstība, kas sekmētu ārvalstu investoru interesi šeit atvērt jaunus uzņēmumus.

Labvēlīga vide investīciju piesaistei

Infrastruktūras nodevai ir jābūt finanšu instrumentam, kura uzdevums ir sakārtot un uzlabot uzņēmēja ikdienas darba vidi. Ir jāveic izmaiņas Rīgas domes saistošajos noteikumos, liedzot šos līdzekļus izmantot citu pašvaldības izdevumu segšanai. Uzņēmēju maksātā nodeva ir jāiegulda tikai publiskās ārtelpas, satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikāciju uzlabošanas projektos, kas tiek īstenoti attīstāmo objektu apkaimes robežās. Tāpat noteikumos ir jāveic izmaiņas, nosakot nodokļu atlaides gadījumos, kad investors ir veicis būtisku personīgo ieguldījumu maģistrālo inženierkomunāciju izbūvē pilsētā. Šādas regulējumu izmaiņas veicinātu investoru uzticību Rīgas pašvaldībai un motivāciju ieguldīt finanšu līdzekļus infrastruktūras vides sakārtošanā.

Reformas Rīgas būvvaldē

Uzņēmēji daudzkārt uzsvēruši, ka būvprojektu īstenošanu ļoti apgrūtina Rīgas būvvaldes pārlieku lielā birokrātija un lēnā lēmumu pieņemšana. Būvvalde ir viena no koruptīvākajām iestādēm pilsētā, projektiem tiekot saskaņotiem šauras grupas interesēs. Viens no veidiem, kā atvieglot uzņēmēja darbu, ir elektroniskās būvprojektu saskaņošanas sistēmas ieviešana. Tas ļautu nebūtiskas kļūdas projektā novērst procesa laikā, paātrinot būvprojektu saskaņošanas gaitu vidēji par vismaz pieciem mēnešiem. Ir jāveido vienota komunikācijas tīklu turētāju datubāze un jārada iespēja veikt paralēlo saskaņošanu, kas ļautu projektētājam jau darba sākumā redzēt kopējo situāciju objekta atrašanās apkaimē un aprēķināt potenciālās ar to saistītās izmaksas. Tāpat ir jāsamazina birokrātiskais slogs maziem privātiem objektiem, tādējādi būvvaldes resursus novirzot uz lielu industriālu objektu operatīvāku izvērtēšanu un saskaņošanu. Jānodrošina, ka par saskaņojamo objektu ir atbildīga viena konkrēta persona. Šāda darbība ir nepieciešama, lai skaidri norādītu gan atbildību, gan arī saskaņošanas procesā atvieglotu projekta iesniedzēja komunikāciju.

Caurspīdīgi iepirkumi

Rīga ir lielākais pakalpojumu un preču iepircēja valstī. Diemžēl nereti iepirkumu procedūrā norādītās prasības ir nepamatoti augstas, liekot uzņēmējam nodrošināt sertifikātus, garantijas vai augstu darba pieredzi, kas nav būtiski nepieciešama projekta īstenošanai. Atvērta, pareizi plānota un caurspīdīga pašvaldības iepirkumu procedūra varētu kļūt par ļoti spēcīgu rīku uzņēmējdarbības vides stimulēšanai, kā arī veicināt jauno un inovatīvo uzņēmumu izaugsmi.

Regulāras tikšanās ar uzņēmējiem un investoriem

Neviens labāk par pašiem uzņēmējiem un investoriem nezina, kas ir tie Rīgas domes birokrātiskie šķēršļi, kuri būtiski, taču bezjēdzīgi apgrūtina gan viņu ikdienas darbu, gan jaunu projektu uzsākšanu. Lai šos šķēršļus apzinātu un novērstu, viņi ir jāuzklausa, veidojot regulāras tikšanās ar uzņēmējus un investorus pārstāvošajām organizācijām. Rīgai ir jābeidz radīt konkurenci jau esošiem un veiksmīgi funkcionējošiem uzņēmumiem. Zaudējumus nesošais uzņēmums “Aqua Rīga” ir jālikvidē. Pašvaldības uzdevums ir radīt godīgus konkurences apstākļus uzņēmējiem, pilnīgi atsakoties no varas resursu izmantošanas pakalpojumu sniegšanā un preču ražošanā. Pašvaldības uzņēmumu uzdevums nav pelņas gūšana, bet pakalpojumu nodrošināšana.

Rīga – darījumu pilsēta

Rīgai ir jākļūst par starptautiski pazīstamu darījumu pilsētu. Attīstot infrastruktūru un veicinot starptautisku pasākumu norisi, ir jāpopularizē Rīga kā Baltijas uzņēmējdarbības centrs. Ir jāpilnveido vietne www.investriga.lv, to regulāri papildinot ar aktuālo informāciju par nozīmīgākajiem investīciju projektiem pašvaldības administratīvajā teritorijā. Par vienu no prioritātēm ir jāizvirza moderni aprīkotas, plašas konferenču un izstāžu zāles būvniecību, izmantojot publiskās un privātās partnerības iespējas. Aktīvi strādājot pie investīciju piesaistes un piedaloties starptautisku forumu, semināru, uzņēmēju vizīšu un citu aktivitāšu organizēšanā, Rīga iegūtu ilgtspējīgu darījumu un uzņēmējdarbībai pretimnākošas pilsētas tēlu.

Uzņēmējdarbības prestižs sabiedrībā

Lai arī uzņēmējdarbības prestižs valstī kopumā joprojām ir zems, aptuveni 30% rīdzinieku ir domājuši par sava biznesa uzsākšanu. Tas nav maz. Sadarbībā ar uzņēmējus pārstāvošajām organizācijām ir jāveido informatīvi pasākumi, kas vēl vairāk stimulētu iedzīvotāju interesi un izpratni par uzņēmējdarbību. Ir jāpalīdz jaunajiem Rīgas uzņēmējiem uzsākt biznesu, gan palielinot atbalstu šobrīd veiksmīgi funkcionējošajai grantu programmai “Atspēriens”, gan veidojot ciešāku sadarbību ar Rīgas biznesa inkubatoriem. Par vienu no pašvaldības prioritātēm ir jāizvirza jaunu uzņēmumu skaita palielināšana Rīgā. Būt uzņēmējam Rīgā – tam atkal ir jābūt prestiži!

Tūrisma veicināšana

Ir jāizveido vismaz divas jaunas stāvvietas tūristu autobusiem – Skonto stadiona apkaimē, lai tūristiem sniegtu iespēju apskatīt jūgendstilu, un Vecrīgas tuvumā. Šīs stāvvietas nedrīkst atrasties netālu no jau esošajām, lai visas tūristu grupas nesāktu ekskursiju no viena punkta. Papildus pilsētas viesu ērtībai blakus stāvvietām būtu nepieciešams ierīkot publiskās tualetes. Viena no aktuālākajām problēmām tūrisma nozarē Rīgā ir arī absurdie RTAB (Rīgas Tūrisma attīstības biroja) izdotie gidu pārsertifikācijas noteikumi. Ir jāatceļ prasība par obligātajiem 160 stundu licenzētajiem kursiem gadījumos, ja cilvēks var uzrādīt tūrisma uzņēmuma apliecinājumu, ka viņš ir strādājis kā Rīgas gids vismaz vienu gadu pēdējo trīs gadu laikā.

Pašvaldība – inovācijas produktu “pirmais klients”

Rīgā koncentrējas lielākā daļa Latvijas uzņēmumu, zinātnes un pētniecības centru, kā arī nozīmīgākie reģiona investīciju fondi un bankas. Neskatoties uz to, Rīgu joprojām nevar saukt par modernu pilsētu, kas mērķtiecīgi ieguldītu inovācijas attīstībā un komercializācijā. Līdz šim pašvaldības investīcijas inovācijā ir bijušas niecīgas. Rīgas dome katru gadu savu uzņēmumu un infrastruktūras uzturēšanai tērē milzīgus finanšu resursus. Daļu no šiem izdevumiem būtu iespējams novirzīt inovatīvu risinājumu ieviešanai, sasniedzot tos pašus mērķus, taču paralēli stimulējot jaunu zināšanu apguvi un produktu radīšanu. Tādā veidā pašvaldība varētu veicināt inovācijas attīstību, kļūstot par “pirmo klientu” inovatīviem risinājumiem, kas radīti Latvijas uzņēmumos, augstākajās mācību iestādēs un pētniecības institūtos.

Inovācijas popularizēšana iedzīvotāju vidū

Viens no veidiem, kā popularizēt Rīgu kā inovācijām draudzīgu metropoli, ir izvietot pilsētvidē informatīvus un skaidrojušus vizuālos materiālus. Tikpat svarīgi ir veicināt moderno tehnoloģiju un citu inovatīvu risinājumu izmantošanu pilsētā, piemēram, ieviešot Rīgas ielās un parkos apgaismes iekārtas, kas reaģētu uz kustību plūsmu un “barotos” no alternatīvās enerģijas. Latvijas uzņēmēju radītie inovatīvie un funkcionāli pievilcīgie risinājumi ir jāizvieto visā pašvaldības teritorijā, kur tie ir nepieciešami – piemēram, lidostā, autoostā, dzelzceļa stacijās u.tml.

Zinātnes un eksperimentālā centra izveidošana

Lai popularizētu Latvijā radītos zinātniskos sasniegumus, no kuriem liela daļa ir kļuvusi par daudzu ikdienas neatņemamu sastāvdaļu, Rīgā ir jāizveido zinātnes un eksperimentālais centrs. Viens no šāda centra prioritārajiem mērķiem būtu sekmēt bērnu un jauniešu interesi par eksaktajām zinātnēm, tādā veidā stimulējot viņus nākotnē saistīt savu dzīvi ar zinātni vai uzņēmējdarbību. Citu valstu pieredze liecina, ka ap šāda veida centru nākotnē potenciāli sāk veidoties vide un kopienas, kas veicina inovāciju radīšanu – inkubatori, tehnoloģiju pārneses centri un pat valsts mēroga organizācijas. Lai vairotu jauniešu interesi par zinātni jau agrā vecumā, pašvaldībai ir jārada “mobilās misijas”, kuru ietvaros uz bērnudārziem un skolām tiktu vesti zinātnes centra eksponāti, kā arī tiktu demonstrēti eksperimenti un jaunākie zinātniskie sasniegumi.

Izvēle par labu inovatīviem risinājumiem

Pašvaldībai ir jāmotivē uzņēmēji piedāvāt inovatīvus risinājumus, kā gudrāk un ar mazākiem resursiem apsaimniekot pilsētas infrastruktūru. Šādu mērķu sasniegšanai pašvaldībai ir jārīko konkursi, aicinot uzņēmējus iesniegt konkrētus priekšlikumus, kas nākotnē var uzlabot Rīgas ikdienu. Piemēram, pašvaldība varētu izsludināt publisko iepirkumu labākajam ceļu satiksmes sakārtošanas risinājumam, tukšās taras savākšanas metodei vai efektīvākajam transporta plūsmas analīzes modelim. Kad problēmas ir komplicētākas un ir nepieciešama jaunas metodes vai tehnoloģiju izstrāde, pašvaldības uzdevums ir risinājumu izstrādē piedāvāt iesaistīties vietējiem zinātniekiem. Piemēram, šādā veidā varētu aicināt piedāvāt alternatīvu risinājumu, kā ar mazāku finanšu ieguldījumu un inovatīvu tehnoloģiju pielietojumu ir iespējams nomazgāt Nacionālās bibliotēkas jumtu. Tas ir nacionāla līmeņa instruments, kā pašvaldība, atrisinot pati savas problēmas, var sniegt būtisku pienesumu vietējās uzņēmējdarbības un zinātnes vai konkrētas industrijas attīstībai.

Atbalsta programma jaunajiem uzņēmējiem

Šīs pašvaldības atbalsta programmas mērķis ir piešķirt finansējumu jauniem un inovatīviem uzņēmēju projektiem gadījumos, kad viņu radītajam produktam ir parādījies pirmais starptautiskais klients. Nereti ir gadījumi, kad uzņēmums ir izveidojis jaunu produktu (tehnoloģiju), kuru var izmantot starptautisks uzņēmums, taču trūkst finansējuma tieši projekta iedzīvināšanai (testiem, demonstrācijām) un tehnoloģisko risku novēršanai (pirms ražošanas uzsākšanas). Šādā veidā pašvaldība var stimulēt jaunu uzņēmumu un darbavietu radīšanu Rīgā.

 

Ja vēlies uzzināt vairāk, apmeklē Latvijas Reģionu apvienības un partijas "Latvijas attīstībai" apvienotā saraksta mājaslapu www.mersbondars.lv