Priekšlikums

Pievilcīga vide ārvalstu investīcijām

Ņemot vērā, ka:

 • Starptautiskajā Pasaules Bankas pētījumā “Doing Business 2017”, Latvija ieņēma 14.vietu 190 valstu kopvērtējumā, lai gan 2016. un 2017.gadā nozīmīgākās jaunas ārvalstu uzņēmumu tiešās investīcijas tika veiktas kaimiņvalstīs (piemēram, Lietuvā - Continental elektronikas ražotne ar kopējo investīciju apjomu 95 miljoni EUR, kas pārsniedz kopējo veikto iinvestīciju apjomu Latvijā kopš 2014.gada);
 • Nodokļu politika Latvijā tiek būtiski mainīta vismaz reizi gadā, bet tehniskas izmaiņas tiek veiktas vairākas reizes gadā, tādejādi mazinot izpratni un paļāvību valsts politikas ilgtspējai;
 • Pievilcīgas investīciju vides svarīgs priekšnosacījums ir Latvijas valdības un pašvaldību sadarbība, kur jebkurai investīcijai ir jāveido atbilstoša infrastruktūra kādā no Latvijas pašvaldībām;
 • Šobrīd jau 60% Latvijas uzņēmēju saskaras ar darbinieku trūkumu (LTRK biedru aptauja, 2017.11.).

Atzīstot, ka:

 • 74,3% uzņēmēji ir pieredzējuši ļaunprātīga maksātnespējas procesa sekas;
 • Ēnu ekonomikas īpatsvars, atbilstoši pētījumiem, ir 20,3% (t.sk. neuzrādītie ienākumi ir 42,1%, aplokšņu algas 40,2% un neuzrādītie darbinieki ir 17,7%);
 • Ekonomiskie noziegumi grauj uzticēšanos demokrātijas institūtiem un sabiedrības atbalstu atvērtai, mūsdienīgai ekonomikai. Tas rada arī ļoti apgrūtinošu un nelabvēlīgu vidi, kas nopietni ietekmē vēlmi investēt.

Ticot, ka:

 • Valsts uzdevums ir radīt vidi uzņēmējdarbībai un investīcijām;
 • Latvijā uzņēmējdarbības vides attīstības un konkurētspējas paaugstināšanas politikai jābūt nodrošinātai, savstarpēji mijiedarbojoties valsts varas un pārvaldes institūcijām, uzņēmējiem un iedzīvotājiem;
 • Starptautiskā tirdzniecība un ārvalstu tiešās investīcijas nodrošina zināšanu un tehnoloģiju pārnesi no attīstītākām ekonomikām, kā arī eksporta tirgu apgūšana ievērojami ceļ uzņēmumu produktivitāti, nodarbinātību, algas apmēru un kopēju uzņēmējdarbības vides kvalitāti.

Partija "Latvijas attīstībai" apņemas:

 • Izveidosim vienotu eksporta, investīciju un valsts mārketinga padomi, lai nodrošinātu koordinētu eksporta veicināšanu un atbalstu, investīciju piesaisti, kā arī valsts zīmola veidošanas darbību;
 • Nodrošināsim stabilu un prognozējamu nodokļu sistēmu, atsakoties no nemitīgām nodokļu likmju maiņām. Nodokļu politiku grozīsim ne biežāk kā reizi četros gados;
 • Sekmēsim efektīvu komunikāciju un sadarbību starp valsts un pašvaldību organizācijām, lai nodrošinātu augstākās kvalitātes pakalpojumus ārvalstu investoram, kas plāno investīcijas augstas pievienotās vērtības uzņēmējdarbībā Latvijā (t.sk. reģionos);
 • Investīcijas rūpniecībā pēc iespējas saistīsim ar reģionu attīstību ārpus Rīgas teritorijas, nosakot katra reģiona konkurētspējas faktorus un prioritāro nozaru attīstību. Infrastruktūru un publiskos pakalpojumus pakārtosim privātajiem ieguldījumiem, piedāvājot izvietojumu industriālajās zonās un līdzfinansējot uzņēmumu izvēlētos loģistikas risinājumus;
 • Veidosim viedās imigrācijas politiku, piesaistot kvalificētu un augsti kvalificētu darbaspēku no ārvalstīm un vienkāršojot iespējas Latvijas uzņēmumos nodarbināt kvalificētu personālu;
 • Palielināsim finansējumu ekonomisko noziegumu izmeklēšanai un apkarošanai, mazinot iesaistīto darbinieku pārslodzi un iesākto izmeklēšanu novilcināšanu. Nostiprināsim privāto un publisko partnerību noziedzības apkarošanā, lai privātais sektors, uzraudzības iestādes un tiesībaizsardzības iestādes savstarpēji dalītos informācijā un zināšanās.

Balso par šo ideju

Par 4 0 Pret