Priekšlikumi

04 jūn
2015

Izglītības politika: akcents uz profesijas ieguvi, lai veicinātu cilvēku iekļaušanos darba tirgū

Ņemot vērā demogrāfisko situāciju, lai nodrošinātu Latvijas attīstību, mūsu vienīgā iespēja ir celt produktivitāti ikvienā nozarē. Savukārt tas ir iespējams tikai tad, ja ir pieejami kvalificēti speciālisti. To panākt varēsim tikai ar izlēmīgu un noteiktu valsts politiku izglītības jomā.

Kvalitatīvas pārmaiņas ir nepieciešamas visos Latvijas izglītības sistēmas līmeņos – sākot no pirmsskolas un beidzot ar augstāko izglītību, no skolotāju algām un mācību programmām līdz pat plašākai domāšanas maiņai sabiedrībā. Tik liels pārmaiņu lauks prasa selektīvu pieeju, sākot risināt dažus no jautājumiem, tai pašā laikā neaizmirstot par kopbildi un saprotot mērķi, uz kuru ejam.
Izglītībā mēs saskatām atslēgas faktoru mūsu konkurētspējas palielināšanai. Izglītības sistēmas pamatā ir kvalitāte, efektivitāte un pieejamība.

Mūsuprāt, izglītības sistēmas virsmērķis ir veidot konkurētspējīgu, kritiski, arī netradicionāli, bet sociāli atbildīgi un patriotiski domājošu, radošu, profesionālā ziņā darba tirgū pieprasītu un sadarbīgu cilvēku, ņemot vērā arī uzņēmējdarbības sektora vajadzības. Izglītības ekosistēmai ir jāattīsta jauniešos līdera spējas un īpašības: ģenerēt idejas, definēt izaicinājumus, iedvesmot apkārtējos šo ieceru sasniegšanai un panākt plašu atbalstu savu ideju realizācijai.
Par vienu no savām prioritātēm izglītības jomā partija Latvijas attīstībai izvirza šādu uzdevumu: izglītība, kas nodrošina labu darbu Latvijā un veido darba devējus.

Lai nodrošinātu iedzīvotāju konkurētspēju un veicinātu nodarbinātību, ir nepieciešams palielināt to cilvēku īpatsvaru, kuri jau sākotnējās izglītības posmā iegūst darba tirgum nepieciešamās prasmes un iemaņas atbilstoši Latvijas tautsaimniecības struktūrai. Sadarbībā ar darba tirgu jāīsteno mērķtiecīga valsts izglītības politika. Mūsuprāt, ir jāpalielina profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu skaits, profesionālo skolu bāze jāizmanto ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kvalifikācijas paaugstināšanai un iekļaušanai darba tirgū.

Latvijas attīstībai mērķis ir līdz 2020. gadam panākt vienlīdzīgu (50/50) vispārējās vidējās izglītības iestādēs un profesionālās izglītības iestādēs studējošo skaitu.

Tāpat nepieciešams krietni samazināt izglītības sistēmu pametušo jauniešu skaitu, jo šāda tendence palielina sociālo risku un audzē mazkvalificētā darbaspēka īpatsvaru. Turklāt šobrīd vairāk nekā 40% absolventu Latvijā izglītības sistēmu pamet, tā arī neieguvuši nekādu darba tirgū atzītu profesionālo kvalifikāciju.
Latvijas attīstībai mērķis ir desmit gadu laikā šo skaitli samazināt līdz 20%.

Diskusijas un raksti par šo tēmu:
http://www.nakotnesforums.lv/visi-raksti/attistibas-politika/item/131-izglitiba-ka-ekonomikas-balsts-stundu-atsedesanas-vieta-jauniesiem-jaiegust-profesija
http://www.nakotnesforums.lv/visi-raksti/attistibas-politika/item/203-profesionala-izglitiba-nav-neveiksminieku-izvele
http://www.nakotnesforums.lv/visi-raksti/attistibas-politika/item/212-pasi-salbergs-cilveki-ir-valsts-neizlietotais-kapitals