Priekšlikumi

24 apr
2017

Pašvaldības budžets un nodokļi

Mēs panāksim, ka Rīgas domes budžets netiks grozīts biežāk kā reizi gadā, lai pilsētas attīstība tiktu plānota ilgtermiņā. Mēs samazināsim pašvaldības subsīdijas Rīgas domes uzņēmumiem par aptuveni 10 miljoniem eiro gadā. Mēs izveidosim 7 gadu ilgtermiņa investīciju programmu, kas ļaus samazināt pārmaksāšanas un fiktīva projekta īstenotāja izvēles riskus. Mēs atjaunosim NĪN likmi nekustamajam īpašumam 2015. gada apmērā un izmantosim NĪN atlaides, lai atbalstītu uzņēmējdarbību.

Rīgas domes budžeta grozīšana

Kategoriski nav pieļaujams grozīt Rīgas budžetu vairāk par vienu reizi gadā, lai pilsētas attīstība tiktu plānota ilgtermiņā, un visas iesaistītās puses varētu rēķināties ar sākotnēji pieņemtajiem lēmumiem. Ir nepieņemami, ka iepriekšējos gados Rīgas domes budžets ir ticis grozīts līdz pat četrām reizēm viena gada laikā, uzskatāmi demonstrējot pašvaldības vadības nespēju domāt ilgtermiņā.

Lielāka kontrole pār pašvaldības uzņēmumiem

Rīgas dome pārvalda savus uzņēmumus neefektīvi un necaurspīdīgi. Rīkojoties saimnieciski un pārejot uz racionālu izdevumu kontroli, samazinātos pašvaldības subsīdiju īpatsvars un palielinātos ienākumi no uzņēmumiem dividenžu veidā. Novērtējums liecina, ka, izveidojot vienotu iepirkumu un IT sistēmu, kā arī administratīvo pakalpojumu centru, Rīgas domes subsīdijas uzņēmumiem samazinātos par gandrīz 10 miljoniem eiro. Tajā pašā laikā ienākumus no dividendēm pašvaldības budžetā būtu iespējams palielināt par 6,5 miljoniem eiro. Neefektīvi izmantotā pašvaldības un tās uzņēmumu manta un nekustamie īpašumi ir jānodod privatizācijai, lai nodrošinātu rentabilitāti pašvaldības uzņēmumu aktīviem. Kotējot pašvaldības uzņēmumus biržā, tie tiktu dabiski vērsti uz attīstību un peļņu, jo ārējie investori vēlēsies atpelnīt ieguldītos līdzekļus. Pašvaldības uzņēmumiem un Rīgas brīvostai ir jāpiemēro OECD rekomendācijas līdzīgi kā tas jau tiek darīts valsts pārvaldē.

Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN)

NĪN likme dzīvojamajai platībai ir jāatjauno 2015. gada apjomā, ja nekustamais īpašums pieder Rīgā līdz 2009. gadam deklarētai personai un tas ir vienīgais mājoklis, kas ir šīs personas īpašumā. Pensionāriem jāpiešķir atlaide NĪN atlaide 90% apmērā īpašumam, kas ir šīs personas deklarētā dzīvesvieta. Pārējās piešķirtās sociālās atlaides NĪN Rīgas iedzīvotājiem ir jāsaglabā esošajā līmenī.

Lai sniegtu atbalstu uzņēmējdarbībai Rīgas teritorijā, ir jāievieš 25% NĪN atlaide ēkām un 70% atlaide zemei gadījumos, kad:

  • uzņēmuma eksports ir lielāks nekā 10 milj. eiro gadā, tiek nodarbināti vismaz 50 cilvēki, kā arī tiek veikti ieguldījumi infrastruktūras attīstībā;
  • uzņēmumu īpašumā ir rūpnieciskās ražošanas ēkas, tajās notiek pamatražošana, iepriekšējā gada laikā ir tikuši investēti līdzekļi ražošanā, kā arī tikušas saglabātas darbavietas virs 80 % apjomā attiecībā pret vidējo darbavietu skaitu iepriekšējā gadā;
  • jaunizveidots uzņēmums ir reģistrēts iepriekšējā gadā, radītas ne mazāk kā 5 jaunas darbavietas un darbinieku ikmēneša vidējā darba samaksa nav zemāka par vidējo darba algu Rīgā.

Ar NĪN atlaidēm ir jāveicina uzņēmējdarbība Rīgas brīvostas teritorijā, lai tur esošās tukšās zemes tiktu apsaimniekotas un izmantotas. Visiem aktīvi strādājošajiem uzņēmumiem šajā teritorijā ir jāpiemēro NĪN atlaide 80% apmērā, bet neaktīvajiem uzņēmējiem ir jāmaksā NĪN pilnā – 100% – apmērā.

Efektīva investīciju programma

Rīgas domes ikgadējā investīciju programma ir pakļauta īstermiņa plānošanai, kā rezultātā notiek sasteigta un nepamatoti dārga projektu īstenošana. Būtu jāpāriet uz vienotu pašvaldības iestāžu un uzņēmumu 7 gadu ilgtermiņa investīciju programmu, samazinot risku, ka projekta īstenotājs tiek izvēlēts fiktīvi un/vai tiek krietni pārmaksāts par projekta īstenošanu. Tādā veidā būtu iespējams novērst pārmaksāšanu par pašvaldības pasūtīto projektu realizēšanu aptuveni 150 miljonu eiro apmērā jeb vidēji par 21 miljonu eiro katru gadu. Sadarbībā ar Rīgas brīvostu ir jāveicina investoru piesaiste ostas brīvo zemju racionālai izmantošanai, lai veicinātu industriālo parku, rūpniecības uzņēmumu, termināļu izveides un citu neapgūto teritoriju attīstību.

Iedzīvotāju iesaiste un iniciatīva

Rīgas pašvaldības budžetā ir jāizveido tā sauktā līdzdalības sadaļa, četru gadu laikā novirzot 20 miljonus eiro rīdzinieku iniciatīvām pilsētas attīstīšanai. Ikvienam Rīgā deklarētam iedzīvotājam būtu jābūt iespējai savā vai NVO vārdā iesniegt projektu Rīgas pilsētvides uzlabošanai, kura īstenošanai ir nepieciešams finansiāls atbalsts. Ja projekts atbildīs izvirzītajiem kritērijiem, visiem Rīgā deklarētajiem iedzīvotājiem tiks dota iespēja balsot par tā īstenošanu. Balsošanai tiks izvirzīti tikai projekti, kas būs sabiedriski (ne komercprojekti), atradīsies Rīgas teritorijā un neradīs pastāvīgās izmaksas nākotnē. Tiks īstenota arī tehniskās izpildāmības analīze – piemēram, vai projekta potenciālās izmaksas atbilst prasītajai naudas summai. Projekti, kas būs ieguvuši visvairāk balsu, saņems nepieciešamo finansējumu to realizācijai.

 

Ja vēlies uzzināt vairāk, apmeklē Latvijas Reģionu apvienības un partijas "Latvijas attīstībai" apvienotā saraksta mājaslapu www.mersbondars.lv