Priekšlikumi

24 apr
2017

Veselības aprūpe un sociālā drošība

Mēs veicināsim iedzīvotāju informētību par veselības aprūpes piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī nodrošināsim vienkopus izvietotu informāciju par veselības aprūpes iestāžu darbalaiku, pieraksta kārtību un kontaktinformāciju. Mēs radīsim ērtu un pacientiem draudzīgu elektroniskā pieraksta sistēmu Rīgas veselības aprūpes iestādēs. Mēs ieviesīsim iespēju pensionāriem Rīgā saņemt atmaksu par medicīnas pakalpojumiem līdz 100 eiro gadā. Mēs ieviesīsim reālu visiem Rīgas bērniem pieejamu bezmaksas veselības aprūpi, motivējot konkrēto specialitāšu studentus un līdzfinansējot pakalpojumu sniedzēju prakšu izveidošanu Rīgā. Mēs uzbūvēsim pilsētā mūsdienīgu un kvalitatīvu paliatīvās aprūpes centru, lai sniegtu sociālo atbalstu Rīgas iedzīvotājiem un mazinātu specializēto ārstniecības centru noslodzi. Mēs atbalstīsim sociālās uzņēmējdarbības sektoru, veidojot sadarbības projektus ar NVO un deleģējot konkrētas funkcijas sociālajiem uzņēmumiem, lai iesaistītu darba tirgū vairāk cilvēku ar invaliditāti. Mēs izbeigsim necaurredzamās dotācijas Rīgas pašvaldības iestādēm, tā vietā nodrošinot atlaidi par sociālu pakalpojumu “pa tiešo” konkrētai mērķgrupai. Mēs ieviesīsim jauniešu vasaras prakšu un aktīvo vecumdienu programmas senioriem, lai veicinātu šo sabiedrības grupu konkurētspēju un pienesumu sabiedrībai. Mēs četru gadu laikā samazināsim rindu pēc pašvaldības dzīvokļiem par aptuveni 3000 ģimenēm.

Iedzīvotāju informēšana par veselības pakalpojumiem

Pašvaldībai ir jāveicina iedzīvotāju informētība par viņu iespējām un tiesībām saņemt veselības aprūpes pakalpojumus pilsētā. Ir jānodrošina viegli pieejama un regulāri atjaunināta informācija par visiem Rīgas veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem. Pilnveidojot Rīgas veselības platformu www.veseligsridzinieks.lv, ir jānodrošina, ka aktuālā informācija par veselības aprūpes iestāžu un speciālistu darbalaiku, pieraksta kārtību un kontaktinformācija ir pieejama vienuviet.

Elektroniskās pieraksta sistēmas ieviešana

Valsts īstenotais projekts “e-veselība” joprojām kavējas un draud izgāzties. Tikmēr vairākās Latvijas pašvaldībās (Preiļos, Liepājā, Jelgavā, Kuldīgā u.c.) jau tagad tiek veidota pašiem sava elektroniskā pieraksta sistēma. Arī Rīga to nedrīkst atstāt atsevišķu veselības centru vai to apvienību ziņā. Valsts galvaspilsētai ir jākļūst par līderi veselības aprūpes tehnoloģiskajās inovācijās, radot ērtu un visiem pacientiem draudzīgu elektroniskā pieraksta sistēmu, kas nākotnē potenciāli būtu savienojama ar valsts veidoto “e-veselību”. Šādas sistēmas ieviešana paātrinās pierakstu pie speciālistiem, ļaus pacientiem un ārstiem piekļūt iepriekšējo analīžu un veselības pārbaužu rezultātiem, kā arī nodrošinās pārskatāmāku finansējuma izlietojumu veselības aprūpei. Papildu solis ir nepieciešamība izveidot reģistru pacientiem ar īpašām vajadzībām, ievērojot mūsdienu datu aizsardzības augstākus standartus, lai šī informācija būtu operatīvi pieejama neatliekamās medicīnas darbiniekiem un ārstiem.

Visiem bērniem pieejama bezmaksas veselība

Teorētiski veselības pakalpojumi bērniem līdz 18 gadu vecumam ir bezmaksas. Praktiski daudzi vecāki sastopas ar problēmām savlaicīgi pierakstīt bērnu pie zobārsta, acu ārsta, iziet jaundzimušo veselības pārbaudes un veikt citas veselības aprūpes procedūras. Dažkārt šie pakalpojumi tuvākajā laika periodā ir pieejami tikai par maksu. Situācija, kas ir radusies nepietiekama valsts finansējuma un speciālistu trūkuma rezultātā, nav pieļaujama. Lai veicinātu bērnu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, ir jāizveido finanšu mehānisms, kas motivētu topošos veselības aprūpes darbiniekus izvēlēties bērnu ārstniecībai vajadzīgās specialitātes, bet jau esošos darbiniekus veidot savas ārstu prakses. Jānodrošina, ka šo ārstu prakšu izveidošana Rīgā tiktu līdzfinansēta no pašvaldības budžeta.

Atmaksa par medicīnas pakalpojumiem pensionāriem līdz 100 eiro gadā

Šobrīd liela daļa senioru līdzekļu trūkuma dēļ nespēj saņemt pienācīgu veselības aprūpi un iegādāties tiem nepieciešamos medikamentus, bieži vien nonākot necilvēcīgā situācijās, kad jāizšķiras – pirkt pārtiku vai zāles. Mēs 4 gadu laikā ieviesīsim sistēmu, kā rezultātā pensionāriem Rīgā būs iespējams saņemt naudas atmaksu no pašvaldības budžeta līdz 100 eiro gadā par izmantotajiem medicīnas pakalpojumiem, ieskaitot medikamentu iegādi.

Jauns paliatīvās aprūpes centrs

Veco ļaužu sociālās aprūpes un paliatīvās aprūpes pieejamība Rīgā ir nepietiekama. Uz veco ļaužu pansionātiem un paliatīvās aprūpes centriem ir garas rindas vai arī tie maksā ļoti dārgi. Valsts joprojām kavējas izveidot šādus centrus. Pašvaldībai ir jāuzbūvē mūsdienīgs un kvalitatīvs paliatīvās aprūpes centrs, kas nodrošinātu daudziem iedzīvotājiem labklājīgus un cilvēka cieņu neaizskarošus dzīves apstākļus vecumdienās. Tāpat šāda centra izveide palīdzēs mazināt noslodzi citās jomās specializētajiem ārstniecības centriem, kas šobrīd alternatīvu trūkuma dēļ ir spiesti nodrošināt arī paliatīvo aprūpi.

Diskriminācijas mazināšana un šobrīd diskriminēto cilvēku iesaiste darba tirgū

Rīgā joprojām ir vērojama dažādu iedzīvotāju grupu sociālā atstumtība un diskriminācija. Ir jāizveido mehānisms, kas veicinātu minoritāšu, cilvēku invaliditāti, kā arī citu diskriminēto iedzīvotāju grupu iekļaušanos sabiedrībā un nodarbinātību. Lai iesaistītu darba tirgū arvien vairāk iedzīvotāju ar invaliditāti, ir jāveido jauni sadarbības projekti ar NVO un sociālajiem uzņēmumiem. Tāpat jārisina arī ilgstošo bezdarbnieku problēma, veicinot viņu iesaisti darba tirgū un pārkvalificēšanos mūsdienās pieprasītajās specialitātēs.

Izbeigsim necaurredzamās dotācijas

Esošā pabalstu un līdzfinansējuma sistēma ir jāpārskata un maksājumos par sociālajiem pakalpojumiem jāievieš princips “nauda seko cilvēkam”. Lai pakalpojums atsevišķām sabiedrības grupām būtu pieejams ar atlaidi vai bezmaksas, ir jāizbeidz necaurredzamās dotācijas tādām Rīgas pašvaldībai piederošām iestādēm kā slimnīcas vai uzņēmums “Rīgas satiksme”, kas aiziet mērķiem, atšķirīgiem no iedzīvotāju vajadzībām. Tā vietā ir jānodrošina lētāka cena konkrētai šī pakalpojuma mērķgrupai “pa tiešo” – pensionāriem, maznodrošinātām ģimenēm, invalīdiem u.tml. Tas ļaus naudai nonākt tur, kur tā ir patiešām nepieciešama, nevis pazust šī brīža Rīgas pašvaldībai piederošo iestāžu caurajās kabatās.

Studentu un pensionāru nodarbinātības veicināšana

Lai gados jauni cilvēki varētu iegūt savu pirmo darba pieredzi, tādā veidā kļūstot konkurētspējīgāki darba tirgū, ir jāizveido efektīvs darbaspējīgu cilvēku nodarbinātības veicināšanas mehānisms, kā arī jāievieš jauniešu vasaras prakšu programmas. Sadarbojoties ar NVO, ir jāizstrādā aktīvo vecumdienu programmas senioriem, lai arī pensionāriem dotu iespēju pilnveidot savu pieredzi un zināšanas, sniedzot pienesumu sabiedrībai.

Jāsamazina rinda pēc pašvaldības dzīvokļiem

Četru gadu laikā rinda pēc pašvaldības dzīvokļiem ir jāsamazina par aptuveni 3000 ģimenēm. Tām ģimenēm, kas paliek gaidīšanas rindā, ir jāpiedāvā citas atbalsta formas, piemēram, no pašvaldības budžeta līdzekļiem daļēji segt īres maksu. Tāpat pašvaldībai nevajadzētu nodarboties ar jaunu pašvaldības dzīvokļu būvniecību, bet gan būtu jādod iespēja privātai iniciatīvai. Jāļauj dzīvokļu īpašniekiem iepirkuma konkursa kārtībā piedāvāt savu dzīvokli izīrēt pašvaldībai. Ir jāturpina piedāvāt rīdziniekiem izvēlēties izlīdzinātos maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem (apkuri, ūdeni), ļaujot plānot savas finanses un būt drošiem par savu nākotni. Pašvaldībai būtu jāizvairās no nevajadzīgas starpniecības komunālajā sfērā, veicinot tādu norēķinu sistēmu, kurā maksājumi nonāk pa tiešo pie piegādātājiem.

 

Ja vēlies uzzināt vairāk, apmeklē Latvijas Reģionu apvienības un partijas "Latvijas attīstībai" apvienotā saraksta mājaslapu www.mersbondars.lv