Priekšlikumi

01 okt
2014

Lauksaimniecība

Latvijas lauksaimniecība ir tradicionāla un ļoti konkurētspējīga tautsaimniecības nozare, kas jau šobrīd dod iespēju daudziem tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju nopelnīt Latvijas laukos un apdzīvot visu mūsu zemi, kā arī veido ievērojamu daļu mūsu kopprodukta. Tas ir sasniegts par spīti tam, ka Latvijas politiķiem nav izdevies panākt mūsu zemniekiem līdzvērtīgus nosacījumus darbībai Eiropas Savienības iekšējā tirgū. Tomēr nākotne būs tām Latvijas lauku saimniecībām, kas būs vēl efektīvākas un modernākas.

Valsts var palīdzēt katram Latvijas zemniekam jau pieejamā finansējuma ietvaros, īstenojot mūsu piedāvātu, pārdomātu kompleksu pieeju efektivitātes kāpināšanai Latvijas lauksaimniecībā:

  1. Ar ES fondu palīdzību veicināt Latvijas lauku saimniecību konsolidāciju efektīvā kooperācijā, lai nodrošinās nepieciešamo specializāciju Latvijas laukos;
  2. Mērķtiecīgi ieguldīt naudu lauksaimniecības tehnikas iegādē, ar nolūku veidot plašu kompetenci par šīs tehnikas maksimāli efektīvu izmantošanu – paredzēt pienākumu tehnikas, kas iegādāta ar ES līdzfinansējumu, jaunajiem īpašniekiem pirms tam teicamā līmenī apgūt tās izmantošanas iespējas un nodrošināt iespēju izmantot šo tehniku jauno speciālistu apmācībai;
  3. Pārveidot lauksaimniecības izglītības sistēmu, lielāku lomu, atbildību un tiesības dodot tieši lauksaimnieku organizācijām, vienlaikus pieprasot, lai šīs organizācijas garantē darbu vismaz 50% lauksaimniecības jauno speciālistu;
  4. Īstenot pārdomātu Latvijas ceļu programmu, kas efektīvi piesaistīs privātā sektora līdzekļus ātrai Latvijas ceļu tīkla atjaunošanai. Savietot ES fondu un privātos līdzekļus, lai nodrošinātu lauksaimniecības ražotāju iespēju izmantot labā stāvoklī esošus publiskos ceļus savai saimnieciskajai darbībai.

Nozīmīgs neizmantots resurss Latvijas ekonomikā ir nepietiekoši efektīvi izmantota lauksaimniecības zeme. Latvija neizmanto 7% no savas teritorijas, kam nav nozīmīgu saimnieciskās darbības ierobežojumu, nekādai saimnieciskai darbībai. Vienlaikus daļa lauksaimniecības zemes tiek izmantota neilgtspējīgi, noplicinot šo resursu. Lai to izmainītu, nepieciešams:

  1. Jāpārtrauc lauksaimniecības zemes noplicināšana – jānodrošina pilnvērtīga augseka, atbalstot sakņaugu audzēšana; jāveic radikāli uzlabojumi meliorācijas sistēmu pārvaldībā un attīstībā; ar fondu palīdzību jāatbalsta zemes kvalitātes uzlabošanas darbības, piemēram, kaļķošana;
  2. Jāievieš efektīvs Latvijas zemes fonds, kas panāktu ātru un radikālu efektīvi izmantotas lauksaimniecības zemes īpatsvara pieaugumu. Vienlaikus ar nodokļu palīdzību efektīvāk jāstimulē lauksaimniecības zemes izmantošana, ievērojami samazinot nekustamā īpašuma nodokli efektīvi apsaimniekotai zemei un ievērojami to palielinot zemei, kas netiek apstrādāta.

Lauksaimniecības nozares tālākā izaugsme galvenokārt jānotiek uz pievienotās vērtības pieauguma Latvijas laukos pamata. Mūsu piedāvājums paredz šādus soļus:

  1. Izmantojot Ražošanas attīstības fondu, ņemot vērā iespēju no 2015. gada Latvijai atkal ražot cukuru ES Vienotajam tirgum, atjaunot cukurrūpniecības nozari Latvijā, palīdzot Latvijas uzņēmējiem izveidot vienu, modernu un ES tirgū konkurētspējīgu cukura ražotni;
  2. Izmantojot Ražošanas attīstības fondu un ES fondu līdzekļus, nodrošināt iespēju Latvijā ražoto lauksaimniecības produkciju (piens, graudi, rapsis, gaļa u.c.) pārstrādāt Latvijā, palīdzot Latvijas uzņēmējiem izveidot nepieciešamās ražotnes vai paplašināt esošo ražotņu jaudas;
  3. Īpašu ES fondu atbalstu piešķirt lauksaimnieku kooperācijai, kas nodrošina tieši mazo ražotāju produkcijas nokļuvi piegādes vai pārstrādes ķēdēs;
  4. Ar ES fondu un citu instrumentu palīdzību nodrošināt bioloģiskās lauksaimniecības ražotāju konsolidāciju efektīvā kooperācijā, kas nodrošinātu šīs produkcijas nokļuvi līdz patērētājiem ne tikai Latvijā, bet citviet pasaulē, ievērojami kāpinot Latvijas zemnieku ienākumus.