Priekšlikumi

01 okt
2014

Mežsaimniecība

 

Mežsaimniecība un kokapstrāde ir Latvijas tautsaimniecības prioritārās nozares. Valstij ir jārūpējas par to, lai šīs nozares arī ilglaicīgi dotu nozīmīgu pienesumu Latvijas ekonomikai un labklājībai. Lai to panāktu:

  1. Noteiksim pienākumu mežu īpašniekiem atjaunot izcirstos mežus ar saimnieciski vērtīgo sugu kokiem, lai saglabātu Latvijas mežu daudzveidību un to ilgtermiņa ekonomisko vērtību.
  2. Mainīsim būvnormatīvus, lai pieļautu plašāku kokmateriālu izmantošanu būvniecībā Latvijā. Noteiksim pienākumu valsts un pašvaldību pasūtījumos būvkonstrukcijās un būvmateriālos plašāk izmantot vietējos kokmateriālus.
  3. Noteiksim taisnīgas kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem mežu teritorijā, lai aizsargātu unikālo Latvijas meža dabu.
  4. Noteiksim skaidru un ilglaicīgu īpatsvaru, kāds mežu teritorijā tiek noteikts dabas liegumiem – ne vairāk kā 15% no meža teritorijas.
  5. Ieviesīsim kapitāla investīciju atbalsta programmu mežsaimniecības un kokapstrādes uzņēmumiem Ražošanas attīstības fonda ietvaros. Mērķis ir desmit gadu laikā sasniegt atdevi no viena kubikmetra koksnes, kas līdzinās atdevei Ziemeļvalstīs.
  6. Izveidosim efektīvu mežzinātnes un mežsaimniecības izglītības finansēšanas modeli, kurā meža nozare nosaka finansējuma virzienus, bet rezultāti tiek mērīti pēc izstrādātām jaunām tehnoloģijām un produktiem un sagatavotajiem speciālistiem.

Nodrošināsim mežsaimniecības attīstībai nepieciešamo valsts pārvaldes darbu:

  1. Panāksim, ka visa mežsaimnieka komunikācija ar Valsts meža dienestu (arī VMD atļauju izsniegšana) notiek tikai elektroniskas sistēmas ietvaros.
  2. Nodrošināsim, ka vides un dabas aizsardzības iestāžu darbs būs koordinēts ar Valsts meža dienestu un gala lēmums par darbībām mežā tiks pieņemts vienā iestādē (viena kontaktpunkta princips).

Izveidosim nodokļu politikas modeli, kas atvalsta efektīvu mežsaimniecības nozares darbību:

  1. Ieviesīsim reverso pievienotās vērtības nodokļa skaidām un šķeldai, lai novērstu negodprātīgu konkurenci, izmantojot nodokļu apiešanas shēmas.
  2. Ieviesīsim „bezakcīzes” režīmu dīzeļdegvielai mežizstrādes kailcirtēs izmantotajai tehnikai 80 litru apjomā par katru izcirsto hektāru meža.