Priekšlikumi

01 okt
2014

Reformas valsts pārvaldē

 

 1. Valsts pārvaldes darbu pārorientēsim no procesa uz rezultātu

Mērķtiecīgas valsts attīstības vārdā ir jāmaina valsts pārvaldes darbības pamatprincipi, nosakot, ka darbs tiek orientēts uz rezultātu:

 • Vadošos amatos tiks virzīti tikai cilvēki ar augstu attīstības potenciālu un līdera spējām. Vadītājs būs atbildīgs par noteikto mērķu īstenošanu. Viņa rīcībā tiks nodots fiksēts algu fonds konkrētu funkciju veikšanai, un tas būs sasaistīts ar IKP un provizoriski sasniedzamajiem mērķiem;
 • Ierēdņu atalgojums tiks noteikts atkarībā no katra darbinieka individuālā ieguldījuma noteikto mērķu sasniegšanā, kā arī tiks pielīdzināts privātā sektora atalgojumam;
 • Tiks nodrošinātas ierēdņu pastāvīgas tālākas attīstības iespējas.
 1. Paaugstināsim valsts pārvaldes darba efektivitāti

Efektivitātes paaugstināšana notiek caur izmaiņām četros virzienos: debirokratizācija, e-pārvaldes attīstīšana, decentralizācija un deregulācija. Mainīsim valsts iestāžu darbības kultūru, orientējot to uz servisu un klientu:

 • Iesnieguma apstrādes laiks tiks samazināts līdz tādam, kas korelē ar reāli iespējamo;
 • Tiks paredzētas sankcijas par sliktu darba izpildi un ilgstošām birokrātiskām procedūrām;
 • Tiks apvienotas vai likvidētas konkurējošas iestādes;
 • Maksimāli tiks samazināti termiņi, kuri privāto projektu īstenošanā tiek veltīti valsts atļauju saskaņojumu saņemšanai;
 • Valsts budžetā tiks paredzēti līdzekļi bezmaksas e-parakstiem visiem pilsoņiem/patstāvīgajiem iedzīvotājiem;
 • Tiks ieviestas e-vēlēšanas;
 • Valsts pārvaldes uzdevumi tiks maksimāli deleģēti privātajam sektoram;
 • Katru gadu tiks pārskatīta spēkā esošu normatīvo aktu lietderība. 
 1. Vienkāršosim un uzlabosim Administratīvo procesu

Administratīvam procesam jābūt uzņēmējdarbību veicinošam, līdz ar to jākoncentrējas uz normatīvajos aktos noteiktā uzņēmēju sloga mazināšanu, kā arī uz normatīva regulējuma kvalitātes uzlabošanu:

 • Jāvienkāršo un jāpaātrina licenču un atļauju saņemšana;
 • Valsts un pašvaldību apkopotajai informācijai par uzņēmējiem jātiek izmantotai pilnīgāk un tā nedrīkst tikt pieprasīta atkārtoti;
 • Administratīvo procesu veikšana tiks koncentrēta vienuviet, kā arī tiks attīstīti elektroniskie pakalpojumi;
 • Tiks ierobežotas pārmērīgas un nepamatotas uzņēmēju pārbaudes no valsts iestāžu puses;
 • Tiks sakārtota valsts iepirkumu organizēšana, lai valsts nauda neizplūstu nelietderīgos, nepārdomātos un saimnieciski neizdevīgos publiskos iepirkumos;
 • Pilnveidojot tiesisko regulējumu un kontroles mehānismu, kā arī precizējot atbildības lomu dalījumu starp valsti un privāto sektoru, ir jāsakārto maksātnespējas process.
 1. Pilnveidosim valsts attīstības plānošanas procesu

Attīstīto valstu piemēri liecina par to, ka mērķtiecīga attīstība nav iespējama bez sinerģiskas un saskaņotas visu nozaru sadarbības. Turklāt attīstībā jāievēro konsekvence – procesam jāturpinās arī pēc kārtējam vēlēšanām. Ņemot vērā to, ir jāpilnveido valsts attīstības plānošanas mehānismu:

 • Ir jānosaka nacionālās intereses un, balstoties uz tām, Ministru kabinetam jāizstrādā, un Saeima ar kvalificētu balsu vairākumu jāapstiprina vidēja termiņa un ilgtermiņa nacionālos mērķus (vērtības). Tie kļūs par pamatu pārējiem valsts attīstības plānošanas dokumentiem;
 • Ir jāizveido Nākotnes tendenču komisija Saeimā, kur pieaicināti biznesa, akadēmiskās vides un sabiedrības viedokļu līderi izstrādā redzējumu par valsts attīstības prioritātēm.