Priekšlikumi

01 okt
2014

Reģionālā attīstība

Latvija kopumā būs tik stipra un attīstīta, cik stiprs un attīstīts būs tās vājākais reģions. Mums ir nepieciešami ekonomiski un sociāli stipri, ilgtspējīgi un starptautiski konkurētspējīgi reģioni.  Galvenais, ko vajag saprast un pieņemt, ka reģionālas attīstības politikas centrā jābūt cilvēkam un viņa vēlmei saistīt savu dzīvi ar dzimto vietu.

Mērķi:

  • Samazināt reģionu depopulācijas tempus;
  • Panākt līdzsvarotu reģionu attīstību;
  • Katras Latvijas pašvaldības iedzīvotājiem piedāvāt maksimāli vienādas iespējas un pakalpojumu kvalitāti;
  • Izveidot Latvijas reģionos uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīgu vidi.

Uzdevumi:

1. Ceļā uz efektīvu reģionu pārvaldības modeli turpināsim pašvaldību apvienošanas procesu, perspektīvā samazinot pašvaldību skaitu līdz 30. Panāksim, ka reģionu iedzīvotāji saņem labākus pakalpojumus un iespējas sevi realizēt uz vietas;

2. Veiksim pašvaldību funkciju auditu un pilnveidosim pašvaldību finansēšanas sistēmu. Padarīsīm to taisnīgāku attiecība pret reģionu iedzīvotājiem un saņemtajiem publiskajiem pakalpojumiem:

- Pakāpeniski palielināsim pašvaldību ieņēmumu daļu no IIN.

- Izmainīsim pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda veidošanas un sadales kartību.

3. Valsts reģionu atbalsta politiku pielāgosim katras pašvaldības individuālajām vajadzībām, nodrošinot iedzīvotājiem līdzīgas iespējas izglītoties, audzināt bērnus un uzsākt savu biznesu visā valsts teritorijā;

4. Izveidosim Reģionu ražošanas centru programmu, tam izmantojot Eiropas Savienības Struktūrfondu, valsts budžeta, pašvaldību un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju līdzekļus, kopumā ap 400 miljoniem eiro. Reģionu ražošanas centru programmas līdzekļus izlietosim pašvaldību ražošanas centru nodrošināšanai ar nepieciešamo publisko infrastruktūru – pievadceļiem, IT infrastruktūru, elektroenerģijas, siltumenerģijas un ūdensvada pieslēgumiem. Ražošanas centru programma tiks īstenota ciešā saistībā ar Ražošanas attīstības fonda darbību;

5. Īstenosim pārdomātu Latvijas ceļu programmu – izveidosim Latvijas ceļu fondu – kas efektīvi piesaistīs privātā sektora līdzekļus ātrai Latvijas ceļu tīkla atjaunošanai. Četru gadu laikā nodrošināsim, ka visi Latvijas attīstības centri būs savstarpēji savienoti ar labā stāvoklī esošiem ceļiem;

6. Turpināsim esošo „Starta programmu” Latvijas jaunajiem uzņēmējiem, bet šīs programmas ietvaros veidosim speciālu atbalstu jauniem uzņēmējiem Latvijas reģionos. Uzņēmējs Latvijas reģionos ar Attīstības finanšu institūcijas palīdzību varēs saņemt subsidētu aizņēmumu līdz 50 000 eiro un iespēju daļēji dzēst šo aizņēmumu, ja uzņēmējs izpilda biznesa plānu.