Priekšlikumi

01 okt
2014

Vispārējā vidējā un profesionālā vidējā izglītība

Vispārējā izglītība

A: Sekojot Somijas paraugam, veidosim konkurētspējīgu un uz bērna vajadzībām virzītu pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas izglītības sistēmu:

 1. Nodrošināsim, ka visiem bērniem ir pieejama pirmsskola – izveidosim efektīvu finansēšanas modeli un atbalstīsim pirmskolu daudzveidību.
 2. Kontroli pār izglītības programmu saturu un mācību metodēm atdosim skolām un skolotājiem – valsts noteiks kopumā izglītības pakāpē sasniedzamo, finansiāli skolas tiks motivētas pašas sasniegt labākos rezultātus.
 3. Prioritāte būs rūpes par visiem Latvijas bērniem – lai neviens neatpaliek un ir spējīgs apgūt mācību programmas saturu pilnībā. Īpaši motivēsim skolas un skolotājus to nodrošināt. Samazināsim atbirumu pamatizglītības pakāpē vismaz uz pusi.
 4. Sadarbībā ar pašvaldībām izveidosim tādu skolu tīklu Latvijā, kas gan nodrošinās izglītības pieejamību tuvu bērna mājām, gan pietiekami augstu izglītības līmeni.
 5. Izveidosim interešu izglītības finansēšanas modeli, kurā tā prioritāri notiek attiecīgā bērna skolā un tiek finansēta pēc principa „nauda seko bērnam”. Finansiāli motivēsim skolas un interešu izglītības iestādes piedāvāt izglītības iespējas bērniem arī vasaras mēnešos.
 6. Prasīsim skolēnu vecāku aktīvu līdzdalību izglītības procesā – dosim lielas lēmumu pieņemšanas pilnvaras skolas vecāku padomei.

B: Atbalstīsim Latvijas skolotājus – nācijas veidotājus:

 1. Četru gadu laikā nodrošināsim, ka skolotāja pamatalga ir 1100 eiro mēnesī. Saglabāsim skolotāju kvalifikācijas klases, un augstāk vērtēti skolotāji saņems lielāku atlīdzību nekā pamatalga. Lai to izdarītu, izveidosim efektīvu skolotāja slodzes modeli, kas uzskaitīs visus skolotāja padarītos darbus mācību procesā, un palielināsim izglītībai pieejamo finansējumu valsts budžetā.
 2. Samazināsim klases stundu skaitu skolotāja slodzē un dosim tiesības skolām pašām efektīvi vadīt skolotāju noslodzi.
 3. Skolotāju tālākizglītību noteiksim par pienākumu un vienlaikus to finansiāli nodrošināsim ar efektīvu atbalsta sistēmu (ieviesīsim t.s. „skolotāju vaučerus”).
 4. Atbrīvosim pedagogus no nevajadzīgas birokrātijas un koncentrēsim viņu darbu uz mācību procesu.

C: Sasniegsim izcilus izglītības rezultātus:

 1. Sasniegsim pirmo piecinieku Eiropā izglītības starptautiskajos salīdzināmajos pētījumos. Lai to izdarītu, motivēsim, lai skolas maina mācību programmas un māca skolēnus nevis testiem un centralizētiem eksāmeniem, bet tam, lai tas patiešām apgūtu mācību saturu.
 2. Ieviesīsim pastāvīgu skolēna izglītības un profesionālās karjeras vadības sistēmu, kur skola atbildēs, lai darbs ar katra skolēna nākotnes plānošanu iesāktos iespējami agri, lai tiktu sasniegts iespējami labākais rezultāts.
 3. Izveidosim modeli vispārizglītojošo un profesionālo skolu sadarbībai, lai nodrošinātu iespējas jebkuram skolēnam vidusskolas programmas ietvaros apgūt arī profesijas pamatus.

Profesionālā izglītība

A: Izveidosim konkurētspējīgu profesionālās izglītības piedāvājumu:

 1. Noteiksim, ka profesionālās izglītības programmu saturu turpmāk noteiks potenciālie darba devēji. Motivēsim darba devēju asociācijas aktīvai dalībai profesionālās izglītības iestāžu pārvaldē.
 2. Atbalstīsim profesionālās izglītības programmu pārveidi uz modeli, kur vairāk īpatsvara ir izglītībai reālā darba vidē („duālais modelis”). Profesijas pārbaudījumus noteiks darba devēji, un audzēkņus eksaminēs ar skolu nesaistīti profesionāļi. Pāriesim uz trīsgadīgām profesionālās izglītības programmām.
 3. Izveidosim sadarbības modelis starp profesionālās un vispārējās izglītības iestādēm un nodrošināsim iespēju profesionālās skolas audzēknim vispārējos priekšmetus mācīties vispārējā vidusskolā.
 4. Eiropas Savienības fondu atbalstu novirzīsim tam, lai Latvijā tiktu izveidotas 30 spēcīgas profesionālās izglītības iestādes ar visu nepieciešamo aprīkojumu. Profesionālās izglītības iestādes būs specializētas un nodrošinās reģiona darba tirgus vajadzības.
 5. Panāksim, ka 50% no vidējās izglītības pakāpes skolēniem mācās profesionālās izglītības skolās. Nodrošināsim atbilstošas stipendijas labiem profesionālās izglītības audzēkņiem. Kompensēsim profesionālās izglītības audzēkņu transporta izdevumus ceļam uz mājām.

B: Nodrošināsim, ka profesionālās izglītības skolām ir labākie iespējamie pedagogi:

 1. Četru gadu laikā nodrošināsim, ka profesionālās izglītības pedagoga alga ir 1100 eiro mēnesī.
 2. Pedagogu tālākizglītību noteiksim par pienākumu un vienlaikus to finansiāli nodrošināsim ar efektīvu atbalsta sistēmu (ieviesīsim t.s. „skolotāju vaučerus”).
 3. Atbrīvosim pedagogus no nevajadzīgas birokrātijas un koncentrēsim viņu darbu uz mācību procesu.