Reģionālās nodaļas

21 apr
2017

Partija "Latvijas attīstībai" iesniegusi kandidātu sarakstu Ikšķiles novadā

20. aprīlī partijas "Latvijas attīstībai" Ikšķiles novada nodaļu iesniedza kandidātu sarakstu gaidāmajām Ikšķiles novada pašvaldības vēlēšanām. Par saraksta līderi izvirzīta partijas Ikšķiles nodaļas vadītāja Dace Kizino.

Kandidāti

1. Dace Kizino

2. Lelde Lamstere

3. Iveta Preisa-Imaka

4. Inga Vegnere

5. Janīna Kovele

6. Juris Ansons

7. Andris Vegners

8. Ausma Žukovska

9. Ilona Dzirkale

10. Ilze Dzirkale

11. Kristīne Popova

12. Kārlis Kančs

Programma

Vajadzīgi cilvēki, kas spēj īstenot Ikšķiles novada attīstību un kuru darbs pierādīs, ka viņi varēs sasniegt izvirzītos mērķus!

Jābūt gataviem saviem darbam, rīcībai un solījumiem!

Mūsuprāt, nav godīgi vēlētājiem piedāvāt programmu, ko nevar izpildīt!

Šķietami neiespējamais ir iespējams!

 • Saņemt pabalstu personām kas vismaz vienu gadu deklarējuši dzīvesvietu Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā  - astoņdesmit, astoņdesmit pieci, deviņdesmit un vairāk gadu sasniegušām personām. Pabalsta apmēru nosakot:

Sasniedzot 80, 85, 90 gadus EURO 75.00 gadā,

Sasniedzot 91-99 gadus EURO 100.00 gadā,

Sasniedzot 100 un vairāk gadus EURO 150.00 gadā.

 • Sniegt sociālās garantijas maznodrošinātiem cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām medicīnisko un sociālo atbalstu.
 • Saņemt pabalstu  vasaras nometnei personām ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, ar celiakiju slimiem bērniem, aizbildnībā esošiem un audžuģimenē ievietotajiem bērniem.
 • Saņemt pabalstu Vientuļajiem pensionāriem, nekustamā īpašuma atlaidi – 90 % apmērā.
 • Paaugstināsim ģimenes/personas izvērtējamo ienākumu griestus maznodrošinātās personas statusa saņemšanai.
 • Atbalstīsim finansiālo atbalstu ik vienam jaundzimušajiem.
 • Nodrošināt iedzīvotājiem bezmaksas juridiskās konsultācijas 1 reizi mēnesī.
 • Nodrošināsim ar sociālo mājokli tās iedzīvotāju grupas, kam tas ir nepieciešams.
 • Ģimenei, kura aprūpē trīs vai vairāk bērni līdz 21 gadam, nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 75 % apmērā.
 • Nodrošināsim taisnīgus un saprotamus rēķinus par apkuri un citiem komunālajiem pakalpojumiem, pievēršot īpašu uzmanību tarifu struktūrai un to noteikšanas kārtībai, kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu un finanšu līdzekļu izlietojumu.
 • Izveidot iekšējo autobusu maršrutu visā novadā, lai visi iedzīvotāji pēc iespējas ērtāk varētu nokļūt uz novada centru (Ikšķiles stacijai,Ikšķiles novada domei,Doktorātam).
 • Saņemt pabalstu , kura izmanto sabiedriskā transporta pakalpojumus, ir vecāki par 70 gadiem, nokļūšanai līdz Ogrei.
 • Efektīvi plānosim pašvaldības un piesaistīto ES fondu līdzekļu izlietojumu ceļu infrastruktūras remontiem, uzturēšanai.
 • Tiks sniegts atbalsts biznesa ideju autoriem un jaundibinātiem uzņēmumiem, ja tie uzsāk komercdarbību Ikšķiles novadā.
 • Atbalstīsim vietējo uzņēmējdarbību  par atlaižu piešķiršanu novada uzņēmējiem - nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 75 % apmērā.
 • Atbalstīsim bez dalības maksas amatniekiem un mājražotājiem, tai skaitā, arī no citiem novadiem piedalīties Ikšķiles novada dienās, tirgojot savu produkciju.
 • Paaugstināsim drošību Ikšķiles novadā.
 • Nodrošināt nevalstiskajām organizācijām gan finansiālu, gan saimniecisku atbalstu.
 • Sekmēsim skolēnu vasaras darba nodarbinātību maksimāli lielākam daudzumam Ikšķiles novadā.
 • Prakšu un stipendiju nodrošināšana novada jauniešiem novada uzņēmumos.
 • Dosim iespēju katram Ikšķiles novada iedzīvotājam iesaistīšanos novada kultūras, izglītības aktivitātēs, piešķirot finansējumu projektu konkursiem.
 • Organizēsim tikšanās ar iedzīvotājiem, uzklausīt viņu vēlmes un ierosinājumus, izveidojot viedokļu apkopošanas un realizēšanas sistēmu.
 • Iesaistīsim sabiedrību , tostarp nevalstisko organizāciju, lēmumu pieņemšanā.

Savu programmu realizēsim, efektīvi izmantojot pašvaldības budžeta līdzekļus un Eiropas fondu, kā arī citu starptautisku fondu finansējumu.

Sabiedrībā jāvalda uzticībai savām pašvaldību iestādēm un ierēdņiem, panāksim darbības caurspīdīguma nodrošināšanu.