Reģionālās nodaļas

24 apr
2017

Jelgavas novadā "Latvijas attīstībai" startēs ar atsevišķu sarakstu

Partija "Latvijas attīstībai" iesniegusi kandidātu sarakstu Jelgavas novadā. Ar kandidātiem un programmu var iepazīties rakstā.

Kandidāti

1. Madars Lasmanis

2. Una Auziņa

3. Guna Vīksna

4. Dainis Krūmiņš

5. Jānis Volksons

6. Ieva Bergmane

7. Juris Čerņevičs

8. Ronalds Novožilovs

9. Gatis Akmens

Programma

Līdz šim pie varas esošie daudzu gadu garumā ir vairāk domājuši par savu stabilitāti, nevis Jelgavas novada ilgtermiņa attīstību un mūsu iedzīvotājiem. Līdzšinējie novada saimnieki nespēj vai negrib saimniekot pārdomāti un lēmumus bieži vien pakārto privātu interešu labā. Rezultāts ir redzams – Jelgavas novads ar katru gadu paliek aizvien tukšāks un mazāk apdzīvots. Ir nepieciešami jauni cilvēki, kuri spēj realizēt pozitīvas pārmaiņas un vēlas strādāt novada iedzīvotāju labā, arī domes darbā ienesot jaunu enerģiju. Tādēļ partijas “Latvijas attīstībai” Jelgavas novada nodaļa ir sapulcinājusi aktīvus un idejām bagātus novada iedzīvotājus, kuri jau ir apliecinājuši un pierādījuši savu uzņēmību un mērķtiecību.

Lai nodrošinātu uz izaugsmi vērstu Jelgavas novada iedzīvotāju dzīvi un pieaugtu mūsu novada viesu skaits, izvirzām galvenos uzdevumus:

Sakārtoti ceļi

Ceļu un ielu atjaunošana un remonts ir jānosaka par galveno pašvaldības investīciju prioritāti tuvākajos gados. To var paveikt ar pašvaldības un ES līdzekļiem. Bedrēm, putekļiem un nekvalitatīvi veiktiem ceļu remonta darbiem jāpaliek pagātnē. Visaptverošā ceļu uzlabošanas programmā četriem gadiem katra pagasta iedzīvotājiem jāredz, kur, kad un kādi ceļi tiks uzlaboti. Mēs risināsim ceļu sakārtošanu kompleksi, vērā ņemot visu saistīto infrastruktūru zem, blakus un virs ceļa - apgaismojumu, komunikācijas, gājēju un velo celiņus.

Jaunas darba vietas

Uzņēmējdarbības attīstībai jākļūst par galveno novada izaugsmes virzītājspēku, nevis jāvairo birokrātija. Turpmākajos četros gados katrā pagastā jāpiesaista vismaz viens nozīmīgs investors, tādējādi izveidojot vismaz 50 jaunas darba vietas. Jāuzlabo kopējā uzņēmējdarbības vide tā, lai ikviens novadā jau strādājošs uzņēmējs būtu ieinteresēts un radītu vismaz vienu jaunu darba vietu. Lai veicinātu sadarbību, izveidosim domes priekšsēdētāja pārraudzītu uzņēmēju konsultatīvo padomi, kur saskaņot visus biznesa vides saistošos noteikumus.

Kvalitatīva pārvalde

Jārada tāds pārraudzības mehānisms, kas nodrošinātu kvalitatīvi un pēc labākas sirdsapziņas paveiktus apsaimniekošanas darbus. Mūsu novads nav tik bagāts, lai pavirši rīkotos ar iedzīvotāju nodokļos samaksāto naudu. Maksimāla atklātība iepirkumos, darbu veikšanā un uzraudzībā, iedzīvotāju līdzdalība visos līmeņos ievērojami uzlabos izlietoto līdzekļu efektivitāti. Savukārt slikti padarītam darbam sekos atbilstošs vērtējums. Izglītosim pašvaldības darbiniekus, lai uzlabotu iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Maksimāla iedzīvotāju iesaiste pašvaldības darbā

Novada iedzīvotājiem bieži nav saprotama līdzšinējās domes darbība, jo cilvēki netiek pietiekami informēti un iesaistīti. Mēs cieši sadarbosimies ar nevalstiskajām organizācijām un veidosim partnerību, deleģējot konkrētas funkcijas un uzklausot ieteikumus. Ikvienam būs iespēja piedalīties pašvaldības darbā un lēmumu pieņemšanā, aicināsim iedzīvotājus iesaistīties un būt klāt brīžos, kad tiks pieņemti novadam nozīmīgi lēmumi.

Ir pienācis laiks Jelgavas novadu vadīt ilgtermiņa attīstības virzienā. Dārgi un nesaimnieciski lēmumi jāatstāj pagātnē Jelgavas novada pārvaldē ir jādod vieta pārmaiņām, lai turpmāk katram novada iedzīvotājam būtu pārliecība par savas samaksātās nodokļu naudas saimniecisku ieguldījumu un nepieciešamību. Partijas “Latvijas attīstībai” spēkos ir to īstenot.