Statūti

Politiskās partijas „Latvijas attīstībai” statūti

APSTIPRINĀTI
politiskās partijas ikgadējā biedru kongresā, Rīgā, 2016. gada 29. oktobrī

1. Vispārīgie noteikumi

1.1 Politiskās partijas nosaukums ir „Latvijas attīstībai” (turpmāk tekstā – partija). Partijas nosaukuma saīsinājums ir “LA”.

1.2 Partijai ir sava simbolika, kuras vizuālais atveids ir pievienots šo statūtu pielikumā Nr.1.

1.3 Partijas ideoloģija balstās uz klasiski liberālām vērtībām, kas ietver sevī individuālismu, brīvo tirgu, cilvēka tiesības un tiesisku valsti.

1.4 Partija darbojas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, šiem statūtiem, partijas programmai, biedru sapulces un valdes lēmumiem.

2. Partijas darbības mērķis, uzdevumi un metodes

2.1 Partijas darbības mērķis ir veidot Latviju par uzņēmīgu, izglītotu, veselu un pašapzinīgu cilvēku valsti.

2.2 Partijas darbības uzdevums ir iecietīgas un iekļaujošas sabiedrības un labvēlīgas uzņēmējdarbības vides radīšana, lai veicinātu dinamisku un ilgtspējīgu Latvijas attīstību.

2.3 Partija izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanai:

2.3.1 veic ar likumu atļauto publisko un politisko darbību;

2.3.2 izvirza deputātu kandidātus Saeimas, pašvaldību domju (padomju) un Eiropas Parlamenta vēlēšanās un ar ievēlēto deputātu starpniecību īsteno partijas programmu;

2.3.3 piedalās diskusijās par politiskiem jautājumiem;

2.3.4 iesaista sabiedrību valsts politikas veidošanā un sabiedriski nozīmīgu procesu apspriešanā.

3. Partijas biedri

3.1 Partijas biedri ir partijas dibinātāji un statūtos noteiktajā kārtībā par biedriem uzņemtās personas.

3.2 Partijas biedru iestāšanās kārtība:

3.2.1 par partijas biedru var būt personas, kuras sasniegušas astoņpadsmit gadu vecumu, atzīst partijas programmu un ievēro statūtus;

3.2.2 par partijas biedru var kļūt persona, kura iesniegusi partijas valdei rakstisku iesniegumu pēc partijas valdes apstiprināta parauga;

3.2.3 lēmumu par biedra uzņemšanu vai neuzņemšanu partijā, pēc personas iesnieguma izskatīšanas, pieņem valde;

3.2.4 Noraidīšanas gadījumā pretendents var atkārtoti vērsties ar iesniegumu par uzņemšanu partijā pēc trim mēnešiem.

3.3 Partijas biedrs var izstāties no partijas vai apturēt darbību tajā, par to rakstveidā informējot partijas valdi.

3.4 Partijas valde var izslēgt partijas biedru no partijas šādos gadījumos:

3.4.1 biedrs neievēro vai pārkāpj likumu, partijas statūtus, neievēro tās programmu, nepilda partijas institūciju pieņemtos lēmumus vai ir zaudējis valdes uzticību;

3.4.2 ar savu rīcību biedrs diskreditē vai nodara būtisku kaitējumu partijai;

3.4.3 biedrs vairāk nekā sešus mēnešus nav maksājis biedra naudu;

3.3.4 iestājoties partijā, biedrs sniedzis nepatiesas ziņas par sevi.

3.5 Partijas biedra izslēgšanu var ierosināt:

3.5.1 partijas valdes loceklis;

3.5.2 vismaz 20 partijas biedri.

3.6 Lēmumu par biedra izslēgšanu pieņem partijas valde un to var apstrīdēt tikai partijas valdē. Uz ierosinājuma izskatīšanu ir jāuzaicina attiecīgā persona.

3.7 Partijas biedru pienākumi:

3.7.1 ievērot partijas statūtus un atbalstīt tās programmu;

3.7.2 piedalīties partijas darbā, sapulcēs un rīkotajos pasākumos;

3.7.3 piedalīties partijas valdes un citu institūciju vēlēšanās;

3.7.4 pildīt partijas un tās institūciju lēmumus;

3.7.5 savā darbībā partijā, kā arī ārpus tās rīkoties atbilstoši godīguma, tiesiskuma un atbildīguma principiem;

3.7.6 neveikt tādas darbības, kas var negatīvi ietekmēt partijas vai citu biedru reputāciju;

3.7.7 maksāt biedra naudu partijas valdes noteiktajā apmērā un kārtībā.

3.8 Partijas biedru tiesības:

3.8.1 statūtos noteiktajā kārtībā piedalīties partijas darbā un lēmumu pieņemšanā;

3.8.2 statūtos noteiktajā kārtībā vēlēt partijas valdi un citas institūcijas;

3.8.3 statūtos noteiktajā kārtībā kandidēt partijas amatpersonu vēlēšanās;

3.8.4 saņemt informāciju par partijas darbību, kā arī brīvi paust savu viedokli;

3.8.5 statūtos noteiktajā kārtībā apstrīdēt partijas pieņemtos lēmumus;

3.8.6 statūtos noteiktajā kārtībā izvirzīt kandidātus vēlēšanām;

3.8.7 pieteikties un darboties partijas veidotajās darba grupās;

3.8.8 izstāties vai apturēt darbību partijā.

4. Partijas atbalstītāji

4.1 Par partijas atbalstītāju valdes noteiktā kārtībā var tikt uzņemta jebkura fiziska persona, kura atbalsta partijas mērķus un programmu.

4.2 Valde jebkurā laikā var izslēgt personu no partijas atbalstītāju loka, un šis lēmums nav apstrīdams.

4.3 Partijas atbalstītāju tiesības:

4.3.1. Piedalīties partijas darbā un saņemt informāciju par partijas darbību, ja vien tā nav paredzēta tikai partijas biedriem;

4.3.2. Bez balsstiesībām piedalīties partijas veidotajās darba grupās, sanāksmēs un valdes sēdēs, ja vien valde nav noteikusi, ka augstākminētajos pasākumos var piedalīties tikai partijas biedri;

4.3.3. Brīvi paust savu viedokli;

4.3.4. Jebkurā laikā atteikties būt par partijas atbalstītāju.

4.4 Partijas atbalstītājiem ir saistoši šo statūtu 3.7.1., 3.7.4., 3.7.5. un 3.7.6. punktos noteiktie pienākumi.”

5 Partijas organizatoriskā struktūra

5.1 Partijas pārvaldes institūcijas ir biedru sapulce (kopsapulce) un valde.

5.2 Biedru sapulces pienākumus pilnā apjomā var pildīt arī no biedru kopskaita ievēlēta pārstāvju sapulce. Pārstāvības normu, pārstāvju izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību nosaka valde.

5.3 Partijas valde izveido teritoriālās struktūrvienības, kā arī apstiprina to darbības nolikumu Partijas teritoriālās struktūrvienības ir tiesīgas attiecīgajā teritoriālajā vienībā organizēt partijas darbību, veikt publisko un politisko darbību, popularizēt partijas ideoloģiju un vērtības. Tām ir saistoši partijas valdes lēmumi.

6 Biedru vai pārstāvju sapulce

6.1 Partijas biedru vai pārstāvju sapulce ir sasaucama ne retāk kā reizi gadā. Sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no partijas biedriem vai ievēlētajiem pārstāvjiem. Lemttiesības biedru sapulcē (kopsapulcē) ir biedriem, kuri līdz sapulces (kopsapulces) dienai ir veikuši biedru naudas samaksu.

6.2 Lēmumu par sapulces sasaukšanu, norises vietu, laiku un darba kārtību pieņem valde.

6.3 Tikai biedru vai pārstāvju sapulce var apstiprināt partijas statūtus un programmu, kā arī izdarīt grozījumu tajos.

6.4 Valdes priekšsēdētāju un valdes locekļus ievēl partijas biedru vai pārstāvju sapulce aizklātās vēlēšanās uz diviem gadiem.

6.5 Sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem partijas biedriem vai pārstāvjiem, izņemot lēmumus par partijas reorganizāciju vai darbības izbeigšanu, kuriem nepieciešamas vairāk kā divas trešdaļas no klātesošo balsīm.

7 Partijas valde

7.1 Valde ir partijas izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv partiju.

7.2 Valdes sastāvā ir valdes priekšsēdētājs un vēl četrpadsmit valdes locekļi.

7.3 Valdes loceklis var atkāpties no valdes locekļa amata, iesniedzot valdei par to rakstveida paziņojumu. Ja valdes loceklis atstāj amatu, viņa vietā stājās nākamais kandidāts, kurš iepriekšējās valdes vēlēšanās saņēmis vislielāko balsu skaitu, bet nav ievēlēts valdē.

7.4 Valdes priekšsēdētājs vienlaikus ir arī partijas priekšsēdētājs. Viņš vada partijas sapulces, pārstāvju sapulces un sasauc un vada valdes sēdes, bez īpaša pilnvarojuma pauž partijas viedokli, reprezentē partiju un pārstāv to attiecībās ar citām organizācijām. Savas prombūtnes laikā valdes priekšsēdētājs nozīmē savu pienākumu pildīšanai citu valdes locekli. Ja partijas valde nav apstiprinājusi ģenerālsekretāru, tā pienākumus veic valdes priekšsēdētājs.

7.5 Valdes sēdes sasauc valdes priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai pēc 4 valdes locekļu pieprasījuma. Valdes sēdes pēc valdes locekļu pieprasījuma ir sasaucamas ne vēlāk kā 48 stundu laikā.

7.6 Ja valdes priekšsēdētājs nevar kādu iemeslu dēļ veikt savus pienākumus un nozīmēt citu valdes locekli savu pienākumu veikšanai, tad valde pieņem lēmumu, nozīmējot kādu valdes locekli, šo pienākumu veikšanai līdz ārkārtas vai nākamajai kārtējai biedru sapulcei.

7.7 Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no visiem valdes locekļiem.

7.8 Valde lēmumus pieņem ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss.

7.9 Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi valdes locekļi rakstveidā (tostarp – elektroniski) nobalso saistībā ar šī lēmuma pieņemšanu.

7.10 Valdes sēdes ir atklātas partijas biedriem.

7.11 Tikai īpašos gadījumos un to pamatojot, valde var lemt par to, ka sēde vai tās daļa būs aizklāta.

7.12 Uz valdes sēdēm vai sēdes daļām valde var pieaicināt personas, kurām ir kompetence apspriežamajos jautājumos, bet kuras nav valdes sastāvā.

7.13 Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt partiju atsevišķi, un viņš ir tiesīgs bez īpaša pilnvarojuma paust partijas viedokli.

7.14 Valdes locekļiem tiesības pārstāvēt partiju ir tikai vismaz pieciem kopā.

7.15 Partijas un valdes darbu organizē valdes priekšsēdētājs.

7.16 Valde ikdienā vada partijas darbu, nodrošina partijas programmas īstenošanu un pieņem politiskus lēmumus.

7.17 Valde lemj par jebkuru vēlēšanu stratēģiju un taktiku, kā arī apstiprina attiecīgās priekšvēlēšanu programmas.

7.18 Valde lemj par biedru uzņemšanu un izslēgšanu no partijas.

7.19 Valde izvirza partijas pārstāvjus sarunās par valdības koalīcijas veidošanu, lemj par partijas iesaistīšanos Ministru kabineta veidošanā vai izstāšanos no tā, kā arī lemj par izvirzāmajiem ministru kandidātiem.

7.20 Valde lemj par citām partijas izvirzāmajām amatpersonām valsts pārvaldē.

7.21 Valde lemj par kārtību, kādā izvirzāmi deputātu kandidāti jebkurām vēlēšanām, kā arī apstiprina partijas deputātu kandidātu sarakstus.

7.22 Valde nosaka partijas biedru naudas apmēru, to maksāšanas kārtību, kā arī nosacījumus, kad biedri ir atbrīvojami no tās samaksas.

7.23 Valde rīkojas ar partijas mantu un finanšu līdzekļiem, pārrauga to izlietojumu un organizē grāmatvedības uzskaiti.

7.24 Valde apstiprina un atbrīvo partijas ģenerālsekretāru, kā arī nosaka viņa atalgojumu.

7.25 Valde apstiprina kārtību, kādā partija algo darbiniekus.

7.26 Valde apstiprina partijas struktūrvienību, nodaļu nolikumus, ja tādas tiek veidotas.

7.27 Partijas valdes lēmumi, kas pieņemti saskaņā ar statūtiem, nav apstrīdami, ja vien šajos statūtos un normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

8 Valdes priekšsēdētāja (Partijas priekšsēdētāja) un valdes locekļu ievēlēšanas kārtība

8.1 Valdes priekšsēdētāja kandidātu izvirza vismaz 5 partijas biedri. Valdes locekļu kandidātus izvirza partijas priekšsēdētājs vai vismaz 5 partijas biedri.

8.2 Valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu vēlēšanas notiek, izdarot atzīmes sarakstā, kurā iekļauti visi izvirzītie kandidāti to izvirzīšanas secībā, kuri piekrituši kandidēt, vai izmantojot elektroniskas balsošanas iekārtas.

8.3 Par valdes priekšsēdētāju tiek ievēlēts kandidāts, kurš saņēmis visvairāk balsu, bet ne mazāk kā pusi plus viena balss no sapulcē klātesošo partijas biedru skaita.

8.4 Ja neviens no kandidātiem nesaņem nepieciešamo balsu skaitu, notiek atkārtota balsošana par diviem kandidātiem, kas saņēmuši vislielāko balsu skaitu.

8.5 Ja neviens no kandidātiem netiek ievēlēts, rīkojamas jaunas vēlēšanas.

8.6 Valdē tiek ievēlēti tie kandidāti, kuri saņēmuši lielāko balsu skaitu. Ja vairāki kandidāti ir saņēmuši vienādu balsu skaitu, un kopā pārsniedz ievēlamo valdes locekļu skaitu, tad par šiem valdes locekļu kandidātiem rīkojama atkārtota balsošana.

8.7 Valdes locekli var atsaukt vienīgi biedru sapulce.

8.8 Ja kāds valdes loceklis atkāpjas vai tiek atsaukts no valdes locekļa amata, tad viņa vietā stājas sapulcē nākamais visvairāk balsu saņēmušais biedrs. Ja vairāki biedri ir saņēmuši vienādu balsu skaitu, tad valde līdz nākamajai biedru sapulcei turpina darbu nepilnā sastāvā.

9 Partijas birojs

9.1 Partijas ikdienas darbību nodrošina partijas birojs (citur tekstā – birojs).

9.2 Biroju vada ģenerālsekretārs, kuru apstiprina partijas valde.

9.3 Pārējos biroja darbiniekus darbā pieņem ģenerālsekretārs.

9.4 Ģenerālsekretāra prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda viņa iecelts biroja darbinieks.

10 Partijas ģenerālsekretārs

10.1 Ģenerālsekretārs ir tieši pakļauts valdei.

10.2 Ģenerālsekretārs dod rīkojumus biroja darbiniekiem.

11 Deputātu kandidātu sarakstu apstiprināšanas kārtība

11.1 Vismaz pieci partijas biedri var ieteikt jebkuru partijas biedru iekļaušanai deputātu kandidātu sarakstā Saeimas, Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanām, iesniedzot likumā paredzētos dokumentus par deputāta kandidātu partijas valdei.

11.2 Lēmumu par kandidātu iekļaušanu sarakstā, sarakstu apstiprināšanu un iesniegšanu Centrālajā vēlēšanu komisijā pieņem partijas valde un šie lēmumi nav apstrīdami.

11.3 Partijas valde ir tiesīga lemt par izmaiņām apstiprinātajos deputātu kandidātu sarakstos.

12 Partijas revīzijas komisija

12.1 Partijas revīzijas komisija (citur tekstā – Revīzijas komisija) kontrolē partijas institūciju pieņemto lēmumu atbilstību statūtiem un partijas finansiālo darbību.

12.2 Partijas revīzijas komisiju 3 (trīs) locekļu sastāvā uz 2 (diviem) gadiem ievēl partijas biedru (pārstāvju) sapulce. Partijas revīzijas komisijas locekļi no sava vidus ievēl revīzijas komisijas priekšsēdētāju.

12.3 Partijas revīzijas komisijas sanāksmē lēmums tiek pieņemts, ja par to nobalso ne mazāk kā divi revīzijas komisijas locekļi.

12.4 Partijas revīzijas komisija:

12.4.1 ir tiesīga pieprasīt partijas valdei un citām partijas institūcijām jebkurus to pieņemtos lēmumus un ar finansiālo darbību saistītos dokumentus. Attiecīgajām insitūcijām pieprasītā informācija revīzijas komisijai ir jāiesniedz nekavējoties;

12.4.2 ir tiesīga veikt finanšu revīziju, ja rodas šaubas par lietderīgu vai likumīgu līdzekļu izlietošanu;

12.4.3 ir tiesīga veikt pārbaudi par jebkuras partijas institūcijas lēmuma vai darbības atbilstību statūtiem, ja rodas pamatotas šaubas par to atbilstību statūtiem;

12.4.4 par pārbaudes rezultātiem ziņo partijas valdei;

12.4.5 pirms ikgadējās partijas biedru sapulces veic finanšu revīziju un sagatavo ziņojumu partijas biedru sapulcei par partijas finansiālo stāvokli. Revīzijas komisija ir tiesīga ziņot biedru sapulcei arī par jebkuru citu savas kompetences jautājumu.

13 Partijas nauda un manta

13.1 Partijas uzdevumu veikšanai un paredzēto mērķu sasniegšanai, partijai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt kustamo un nekustamo īpašumu un finanšu resursus.

13.2 Partijas finanšu resursus var veidot no:

13.2.1 Statūtos noteiktajā apmērā maksātās biedru naudas;

13.2.2 normatīvajos aktos atļautajiem fizisko personu dāvinājumiem (ziedojumiem);

13.2.3 ienākumiem, ko dod partijas saimnieciskā darbība;

13.2.4 no valsts budžeta maksājumiem likumā noteiktajos gadījumos;

13.2.5 citiem finansēšanas avotiem, izņemot tos, no kuriem ar likumu ir aizliegts finansēt politiskās organizācijas (partijas).

13.3 Partijas saimnieciskā un finansiālā darbība tiek veikta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Partijas saimniecisko un finansiālo darbību organizē valde un ģenerālsekretārs.

13.4 Partijas saimnieciskās un finansiālās darbības pārbaudi un revīziju ne retāk kā reizi gadā veic zvērināts revidents, ar kuru partijas valde noslēdz līgumu uz termiņu, kas nav garāks par trīs gadiem, saskaņā ar kuru zvērināts revidents pārbauda partijas saimniecisko un finansiālo darbību, sniedz normatīvajos aktos noteiktos atzinumus un citus nepieciešamos revīzijas pakalpojumus.

14 Partijas darbības izbeigšana vai reorganizācija

14.1 Lēmumu par partijas darbības izbeigšanu vai reorganizāciju pieņem biedru vai pārstāvju sapulce.

14.2 Lēmums ir spēkā, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem partijas biedriem.

14.3 Pielikums Nr.1 – partijas logo apraksts un grafiskais attēls.

Valdes priekšsēdētājs:

Juris Pūce

Statūti apstiprināti politiskās partijas ikgadējā biedru kongresā, Rīgā, 2016. gada 29. oktobrī

Pielikums Nr.1