Vērtību Deklarācija

Ikviens cilvēks ir apveltīts ar brīvu gribu, neatkarīgu domāšanu un rīcību. Mēs ticam, ka cilvēkam dabiski un neatņemami piemīt spēja atšķirt labu no ļauna, patiesību no meliem, godīgu no negodīga, taisnīgu no netaisnīga.

Brīva, neatkarīga un ilgtspējīga Latvijas valsts nav pašmērķis, bet gan instruments tās iedzīvotāju individuālās brīvības, drošības un konkurētspējas nodrošināšanai. Latvijas valsts mērķis ir demokrātiskas, iecietīgas un daudzveidīgas sabiedrības izveidošana.

Ikviens lēmums, kas samazina ierobežojumus, administratīvo un nodokļu slogu, ir brīvas un demokrātiskas sabiedrības interesēs. 

Cilvēki, sabiedrība un valsts attīstās, pārmaiņas, kuras rada cilvēka neizsmeļamais radošums, ir jāpieņem, nevis no tām jābaidās.

Valsts pienākums nav uzņemties lēmumu pieņemšanu tās pilsoņu vietā, bet gan nodrošināt ikviena tiesības un iespējas brīvi lemt par savu nākotni pašam.

Jebkāda ekonomisko brīvību ierobežošana neizbēgami ved pie politisko brīvību zaudēšanas, tāpēc sabiedrības un valsts interesēs ir maksimāli samazināt iejaukšanos brīvā tirgus un privātas uzņēmējdarbības procesos, nepieļaut valsts kontroles, valsts īpašuma vai privāta monopola veidošanos, kur vien tas ir iespējams.

Mēs ticam, ka mūsdienu demokrātijas galvenās vērtības aizvien ir brīvība, brālība un vienlīdzība.

Brīvība nozīmē cieņu pret ikviena indivīda tiesībām lemt, rīkoties un dzīvot tā, kā viņš to vēlas.

Brālība mūsdienu sabiedrībā nozīmē iecietību pret atšķirīgo. Būt iecietīgam nozīmē pieņemt to, ka cilvēki ir dažādi un šī dažādība ir tas, kas padara sabiedrību dzīvu, ļauj tai attīstīties un uzplaukt. Brālība nozīmē cieņu pret otra indivīda brīvību.

Vienlīdzība nozīmē godīgu un līdzvērtīgu iespēju nodrošināšanu ikvienam sabiedrības loceklim. Vienlīdzība nozīmē vienādu attieksmi pret visu cilvēku interesēm, neatkarīgi no tautības, rases, dzimuma, seksuālās orientācijas, reliģiskās pārliecības vai fizisko un garīgo spēju līmeņa.

Mēs ticam, ka politisko lēmumu pieņemšanas un valsts pārvaldes procesā ikviens solis jāpakārto šiem pamatprincipiem.

Lai īstenotu šīs pamatvērtības, mēs virzīsim un atbalstīsim idejas, iniciatīvas un darbības, kas veicinās to, ka:

-  Latvijā veidojas atvērta un iecietīga sabiedrība

-  Latvijā veidojas atvērta, inovatīva, zināšanās, radošumā balstīta ekonomika

Latvija ir mājas izglītotiem, inovatīviem, uzņēmīgiem cilvēkiem

-  Latvijā ir mērķtiecīga, drosmīga, godīga un gudra politika un valdība